Międzynarodowe stosunki gospodarcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1-Wybór obszaru badawczego i tematu pracy dyplomowej
C2-Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej (postawienie problemu i sformułowanie hipotez)
C3-Przygotowanie pracy dyplomowej realizacja celów badawczych i zweryfikowanie hipotez na gruncie teorii i badań empirycznych
C4-Obrona pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
W1-Znajomość ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii)
W2-Wiedza na temat podstawowych zasad przygotowania pracy dyplomowej
W3-Student jest zainteresowany przygotowaniem pracy z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W_12 WIEDZA
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W07_12 ma podstawową wiedzę w zakresie statystycznych i ekonometrycznych metod analizy danych, z uwzględnieniem ich pozyskiwania, prezentowania, interpretacji oraz wykorzystania w procesie modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe

K_U_12 UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w zakresie nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U03_12 potrafi gromadzić, przetwarzać, raportować, wariantować i prezentować dane, przy wykorzystaniu technologii informatycznych oraz metod ilościowych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)

K_K_12 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej
K_03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
K_K04_12 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych
K_K07_12 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Przekazanie studentom wiedzy metodologicznej na temat pisania prac dyplomowych poprzez dyskusję na forum seminarium.
Analizowanie problemów związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi w grupie seminaryjnej. Indywidualne studia aktualnej literatury oraz danych empirycznych.
Poszukiwanie wielowymiarowych rozwiązań postawionych problemów.
Przygotowanie projektu pracy dyplomowej.
Sprawdzanie i weryfikacja przedkładanych promotorowi części pracy dyplomowej.
Treści programowe przedmiotu
1. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu prac dyplomowych
2. Prezentacje koncepcji prac dyplomowych - dyskusja
3. Prezentacje koncepcji prac dyplomowych - dyskusja
4. Prezentacje koncepcji prac dyplomowych - dyskusja
5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych
6. Prezentacje koncepcji I rozdziału pracy - dyskusja
7. Prezentacje koncepcji I rozdziału pracy - dyskusja
8. Prezentacje koncepcji I rozdziałupracy - dyskusja
9. Prezentacje koncepcji I rozdziału - dyskusja
10. Prezentacje koncepcji I rozdziału - dyskusja
11. Omówienie pierwszych rozdziałów prac-wskazanie poprawek i uzupełnień
12. Omówienie pierwszych rozdziałów prac-wskazanie poprawek i uzupełnień
13. Omówienie pierwszych rozdziałów prac-wskazanie poprawek i uzupełnień
14. Zatwierdzenie pierwszych rozdziałów prac
15. Zatwierdzenie pierwszych rozdziałów prac
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
WIEDZA
Nie ma wiedzy w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i podstawowych problemach w tym obszarze,
Nie posiada wiedzy pozwalającej na przygotowanie koncepcji i całej pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI
Nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz nie potrafi formułować własnych ocen na podstawie danych statystycznych,
Nie potrafi formułować celów projektów badawczych i weryfikować hipotez badawczych,
Nie przygotował koncepcji pracy dyplomowej,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nie rozumie potrzeby i nie dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
Nie potrafi dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach dotyczących międzynarodowych relacji gospodarczych.

Ocena dostateczna
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych i podstawowych problemach w tym obszarze,
Na poziomie zadowalającym potrafi wyjaśnić zasady i problemy gospodarki światowej,
Posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie prostych koncepcji pracy dyplomowej
UMIEJĘTNOŚCI
Na poziomie podstawowym potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu msg do analizy danych oraz potrafi formułować własne oceny dotyczące międzynarodowych relacji gospodarczych,
Posiada umiejętność formułowania i weryfikacji hipotez badawczych,
Przygotuje i przedłoży Promotorowi koncepcję pracę dyplomową o niskim poziomie trudności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzeby własnego rozwoju, doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
Potrafi na poziomie podstawowym dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze msg.

Ocena dobra
WIEDZA
Ma wiedzę na temat międzynarodowych stosunków gospodarczych i podstawowych problemów w tym obszarze, ,
Posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie zaawansowanych koncepcji pracy dyplomowej
UMIEJĘTNOŚCI
Na dobrym poziomie potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu msg do analizy danych oraz potrafi formułować własne oceny dotyczące międzynarodowych relacji gospodarczych,
Posiada wysokie umiejętności samodzielnego formułowania celów i weryfikować hipotezy badawcze
Przygotuje samodzielnie i przedłoży Promotorowi koncepcję pracy dyplomowej o wysokim poziomie trudności z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma uświadomioną potrzebę własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych
Potrafi na wysokim poziomie dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Ocena bardzo dobra
WIEDZA
Właściwie rozumie powiązania występujące w gospodarce światowej, potrafi je interpretować i formułować prawidłowe wnioski,
Posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie bardzo dobrych koncepcji pracy dyplomowej.
UMIEJĘTNOŚCI
Na dobrym poziomie potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu msg do analizy danych oraz potrafi formułować własne oceny dotyczące międzynarodowych relacji gospodarczych
Potrafi samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy badawcze
Przygotuje i przedłoży Promotorowi koncepcję pracy dyplomowej z zakresu zaawansowanych problemów dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma uświadomioną potrzebę własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz kompetencji społecznych,
Potrafi na wysokim poziomie dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014

8. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem