Bankowość (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Wesołowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dokonanie przez studenta wyboru tematu pracy licencjackiej z zakresu bankowości lub finansów przedsiębiorstw.
C2 - Opracowanie i systematyczna realizacja postawionego zagadnienia badawczego w formie pracy licencjackiej zgodnie z założonym harmonogramem
C3 - Przygotowanie do obrony formułowanych w pracy tez badawczych
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień z przedmiotu: Podstawy bankowości
W2 – umiejętność samodzielnego pisemnego formułowania myśli
W3 – odpowiedzialność i uczciwość
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student formułuje i zgłębia problem badawczy z zakresu wybranego obszaru bankowości lub finansów przedsiębiorstw (K_W09_12)
Student zna podstawowe metody pracy naukowej (K_W01_12)

UMIEJĘTNOŚCI
Student samodzielnie wyszukuje i selekcjonuje źródła literaturowe, dane statystyczne oraz inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego (K_U07_12), opracowuje metodologicznie i realizuje sformułowany temat badawczy (K_U02_12); analizuje i interpretuje zgromadzone materiały empiryczne oraz dobiera adekwatne z punktu widzenia przejrzystości i syntetyczności formy prezentacji zakresu, metod i wyników badań (K_U03_12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest odpowiedzialny za terminową realizację wyznaczonego celu (K_K01_12); student samodzielnie, systematycznie, rzetelnie i uczciwie pracuje nad sformułowanym tematem badawczym (K_K06_12)
Metody dydaktyczne
Analiza oraz dyskusja na temat opracowywanych przez studentów planów prac licencjackich oraz treści poszczególnych części tych prac.Indywidualna praca ze studentem przy pomocy korespondencji mailowej a także indywidualne spotkania w uzgodnionych obopólnie terminach.
Treści programowe przedmiotu
1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku
3. Ocena działalności kredytowej banku
4. Modele ratingowe w praktyce banku komercyjnego
5. Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
6. Bankowość elektroniczna – szanse i zagrożenia
7. Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez banki
8. Finansowanie projektów inwestycyjnych przez bank
9. Wpływ struktury kapitałowej na rentowność przedsiębiorstwa
10. Inne tematy z zakresu bankowości lub finansów przedsiębiorstw o tematyce uzgodnionej z promotorem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia przedmiotu w pierwszym semestrze będzie ocena przygotowanego planu pracy licencjackiej, zawartości merytorycznej i strony formalnej pierwszego rozdziału pracy oraz jakości i ilości zgromadzonej literatury i innych źródeł.
Podstawą oceny pracy studenta w drugim semestrze będzie ocena merytoryczna i formalna przygotowanej pracy licencjackiej.

Ocena 2:
(W) - Student wykazuje brak pogłębienia wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i nie zna podstawowych metod pracy naukowej
(U) – Student nie potrafi samodzielnie formułować pisemnie myśli, wyszukać i selekcjonować źródeł literaturowych, danych statystycznych lub innych materiałów empirycznych pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, nie jest w stanie opracować metodologicznie i realizować sformułowanego tematu badawczego
(K) - Student nie realizuje terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie postawionego zadania badawczego.

Ocena 3:
(W) – Student wykazuje dostateczne pogłębienie wiedzy z zakresu pracy licencjackiej i zna niektóre podstawowe aspekty pracy naukowej
(U) – Student potrafi samodzielnie formułować część myśli, wyszukać i selekcjonować niektóre źródła literaturowe, dane statystyczne lub inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji pracy licencjackiej, jest w stanie opracować wybrane aspekty metodologiczne i dostatecznie realizować sformułowany temat pracy licencjackiej
(K) - Student częściowo terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje pracę licencjacką

Ocena 4:
(W) - Student wykazuje istotne pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i zna większość podstawowych aspektów pracy naukowej
(U) – Student potrafi samodzielnie formułować pisemnie myśli, wyszukać i selekcjonować większość niezbędnych źródeł literaturowych, danych statystycznych lub innych materiałów empirycznych pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, jest w stanie opracować większość aspektów metodologicznych i dobrze realizować sformułowany temat badawczy
(K) – Student zazwyczaj terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje postawione zadanie badawcze.

Ocena 5:
(W) - Student wykazuje bardzo wysokie pogłębienie wiedzy z wybranego zakresu pracy licencjackiej i zna wszystkie podstawowe aspekty pracy naukowej
(U) – Student potrafi samodzielnie wyszukać i prawidłowo selekcjonować niezbędne źródła literaturowe, dane statystyczne lub inne materiały empiryczne pod kątem przydatności dla realizacji sformułowanego zagadnienia badawczego, jest w stanie opracować wszystkie aspekty metodologiczne i bardzo dobrze realizować sformułowany temat badawczy
(K) – Student terminowo, systematycznie, rzetelnie i uczciwie realizuje postawione zadanie badawcze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2015.
2. Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Żukowski Marian, Zasady pisania pracy dyplomowej. Maszynopis KUL, Lublin, 2017

Literatura uzupełniająca:
1. Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Aspra, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem