Polityka gospodarcza (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1. Jego celem głównym jest napisanie pracy licencjackiej z obszaru szeroko rozumianej polityki gospodarczej.
C2. Celami pomocnicznymi są: uświadomienie seminarzyst(k)om wymogów formalnych i merytorycznych pracy licencjackiej; pogłębienie ( rozwinięcie) tematyki objętej wykładem z polityki gospodarczej, poprzez indywidualnie przygotowywane referaty z literatury podstawowej i uzupełniajacej oraz (w sem. zimowym), wybór tematu i sporządzenie planu pracy przez każdego uczestnika seminarium.
C3. Stałym fragmentem seminarium jest analiza bieżących zagadnień polityko gospodarczych krajowych i światowych. Studenci przygotowują samodzielnie referaty z zaproponowanej im tematyki i lektur, które prezentują na seminarium.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość materiału z zakresu makroekonomii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02_12. Student ma podstawową wiedzę ogólną na temat filozoficznych, społeczno-kulturowych oraz historycznych uwarunkowań rzeczywistej działalności gospodarczej oraz prób jej opisu, podejmowanych pod rygorem determinowanych czasowo kanonów działalności naukowej
K_W03. Student zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i polityce gospodarczej, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz.
K_U02. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K02. Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej.
Metody dydaktyczne
Praca własna studentów pod kierunkiem prowadzącego. Obejmuje przygotowywanie tzw. \"prasówek\" z bieżących zagadnień gospodarczych (case studies) oraz referaty przygotowywane z tematyki zadanej przez prowadzącego oraz zaproponowanej przez studentów. W sem. zimowym każdy uczestnik wybiera samodzielnie temat pracy licencjackiej i sporządza jej plan. Propozycje te są również omawiane na seminarium.
Treści programowe przedmiotu
1. Zadania polityki gospodarczej w głównych szkołach i doktrynach ekonomicznych: szkoła klasyczna, keynesizm, monetaryzm, socjalizm, szkoła austriacka.
2. Przegląd współcześnie realizowanych polityk szczegółowych ( m.in. polityka monetarna, fiskalna, antyinflacyjna, polityka względem rynku pracy) w Polsce, innych, wybranych krajach UE i świata.
3. Elementy teorii dobrobytu: stara i \"nowa\" ekonomia dobrobytu.
3.Aktualne dylematy polskiej, europejskiej (unijnej) i światowej polityki gospodarczej, w tym m.in.:
- polityka monetarna i fiskalna w czasach kryzysu,
- pułapka długu publicznego,
- czy i kiedy do strefy euro?
- różnice i podobieństwa podejść w polityce gospodarczej w zwalczaniu skutków ostatniego krysyu finansowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W- wiedza
U - umiejetności
K - kompetencje społeczne

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna/ nie rozumie dostatecznie omawianych tematów z obszaru polityki gospodarczej
(U) - Student nie potrafi samodzielnie użyć poznanych pojęć, nie przygotował lub b. słabo przygotował zadany referat. Nie przygotował tematu i planu pracy licencjackiej.
(K) - Student nie potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzy, jest nieaktywny/ nieobecny na zajęciach

Ocena dostateczna
(W) - Student zna i rozumie wybiórczo omawiane zagadnienia z obszaru polit. gospod.
(U) - Student potrafi samodzielnie posługiwać się poznanymi pojęciami, przygotował referat na poziomie zadowalajacym. sformułował temat pracy lic. i napisał zaaprobowany przez prowadzacego plan tej pracy
(K) - Student potrafi w elementarnym stopniu poszerzyć własną wiedzę, jest elementarnie aktywny na zajeciach

Ocena dobra
(W)- Student zna i rozumie większość omawianych zagadnień z obszaru seminarium.
(U)- Student umie poprawnie użyć zdecydowaną większość poznanych pojęć z zakresu omawianych zagadnień. Przygotował dobry referat. Zaproponował ciekawy, twórczy temat pracy licencjackiej i adekwatny do niego plan pracy.
(K)- Student potrafi zadowalająco i wspólnie z innymi studentami poszukiwać i rozwijać samodzielnie poznaną tematykę. Jest często aktywny na zajęciach (i rzadko nieobecny).

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna i rozumie bardzo dobrze omawiane tematy.
(U)- Student nie tylko umie posługiwać się poznanymi pojeciami, ale też potrafi twórczo ich użyć winterpretacji zagadnień z realnego życia gospodarczego.Przygotował bardzo dobry referat i ciekawy, wymagajacy inwencji twórczej, temat i plan pracy licencjackiej
(K)- Student potrafi nie tylko samodzielnie poszukiwać wiedzy o literatury, ale i objaśniać ją i zachęcać do niej innych studentów. Jest stale aktywny ( i obecny) na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Polityka gospodarcza. Praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego. PWN, Warszawa 2017
2. Współczesna polityka gospodarcza. Red.: Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol., PWN W-wa 2016.
3. Współczesne nurty makroekonomii. B. Snowdon. H. Vane. P. Wynarczyk. PWN, Warszawa 1999.
4. Od socjalizmu do rynku. J. Michałowski. W pracy zbior. pod red. T. Gruszeckiego: „Od socjalizmu do rynku”. Wyd. Verba, Lublin 2000.

Literat. uzupełniająca:
1.Globalny kryzys finansowy XXI w. V. Nawrot, Cedewu, W-wa 2009r.
2. Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Red. B. Mucha Leszko. Wyd. UMCS Lublin 2011.
3. Zasady polityki gospodarczej. N. Acocella, PWN, Warszawa, 2002.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem