Wybrane zagadnienia gospodarki światowej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Głównym celem przedmiotu jest prezentacja najważniejszych problemów ekonomiczno-społecznych we współczesnej gospodarce światowej. Zagadnienia te zostaną omówione z uwzględnieniem celów cząstkowych, takich jak:
1. Prezentacja struktury współczesnej gospodarki światowej;
2. Omówienie źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego;
3. Przedstawienie najważniejszych procesów zachodzących w gospodarce światowej;
4. Prezentacja głównych problemów i zagrożeń we współczesnym świecie;
5. Omówienie najważniejszych instytucji międzynarodowych regulujących światowe stosunki gospodarcze.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość zagadnień i pojęć ekonomicznych oraz elementarna wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice ekonomii w systemie nauk oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz;
W2. Zna i rozumie aparat pojęciowy wykorzystywany we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych, podejmowanych w ramach głównych nurtów ekonomicznych;
W3. Ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych.

UMIEJĘTNOŚCI:
U1. Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych;
U2. Potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą;
U3. Posiada umiejętność prezentowania - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;
K2. Potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej;
K3. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu;
2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć;
3. Korzystanie z literatury źródłowej;
4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą;
5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i internetowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Główne podmioty współczesnej gospodarki światowej - najważniejsze kraje i ugrupowania;
2. Sposoby porównywania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego gospodarek;
3. Najważniejsze procesy zachodzące we współczesnej gospodarce światowej;
4. Rynki wschodzące (emerging markets), jako nowe światowe centra gospodarcze;
5. Kraje rozwijające się i ich pozycja i znaczenie w gospodarce światowej;
6. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy – polityka protekcjonistyczna i wolnego handlu;
7. Bariery ograniczające rozwój światowego handlu;
8. Nowe technologie i wiedza jako źródła wzrostu i rozwoju gospodarki światowej;
9. Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce i ich globalne konsekwencje;
10. Źródła międzynarodowych konfliktów politycznych i gospodarczych;
11. Najważniejsze międzynarodowe organizacje regulujące i wspierające światowe stosunki gospodarcze;
12. Podsumowanie wiadomości i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra znajomość zagadnień podanych w tematach wykładów wraz z pogłębionymi studiami na temat gospodarki światowej na podstawie literatury uzupełniającej - OCENA BARDZO DOBRA;
Znajomość problemów zawartych w tematach wykładów na poziomie dobrym - OCENA DOBRA;
Podstawowa wiedza i znajomość głównych problemów z zakresu wybranych problemów gospodarki światowej - OCENA DOSTATECZNA;
Brak znajomości podstawowych informacji zawartych w tematach wykładów - OCENA NIEDOSTATECZNA.

Oceny z egzaminu wystawiane będą według następującej punktacji:
91% - 100%: 5,0
85% - 90%: 4,5
76% - 84%: 4,0
70% - 75%: 3,5
60% - 69%: 3,0
0% - 59%: 2,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Misala Józef, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005;
2. Sporka Tadeusz, Gospodarka Światowa w XXI wieku - kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015;
3. Sporka Tadeusz (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności (t.1/2) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010;
4. Zielińska-Głębocka Anna, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012;
5. Olszewski Józef (red.) Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach, Naukowe Wydawnictwa IVG, Szczecin 2015.

Literatura uzupełniająca:
1. Rymarczyk Jan, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010;
2. Rynarzewski Tomasz, Zielińska - Głąbocka Anna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;
3. Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;
4. Klementowicz Tadeusz, Geopolityka trwałego rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013;
5. Skodlarski Janusz, Matera Rafał, Gospodarka światowa - geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Strony internetowe:
www.bankier.pl
www.money.pl
www.biznes.onet.pl
www.bloomberg.com
www.bbc.com
www.cnn.com
www.foreignpolicy.com
www.bloomberg.com
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin