Rozwój lokalny i regionalny (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Żuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego.
C2 – ukazanie charakteru rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce.
C3 – zapoznanie studentów ze sposobami kształtowania procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.
C4 – nabycie przez studentów praktycznych umiejętności z analizy rozwoju lokalnego i regionalnego.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawy teoretyczne procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.
2. Student posiada wiedzę w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce.
3. Student zna możliwości kształtowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zabrać głos w dyskusji odpowiednio argumentując.
2. Student potrafi pracować z literaturą przedmiotu przygotowując projekt.
3. Student potrafi podzielić się zdobytą wiedzą z innymi studentami prezentując projekt.
4. Student potrafi pracować w grupie przyjmując różne role.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
2. Student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie.
Metody dydaktyczne
Studia literatury przedmiotu, dyskusja, praca w grupach, prezentacja projektów studentów.
Treści programowe przedmiotu
1. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego.
2. Współczesne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
3. Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego.
4. Zróżnicowanie rozwoju lokalnego i regionalnego.
5. Problematyka rozwoju regionów słabiej rozwiniętych.
6. Rola miast i metropolii w rozwoju lokalnym i regionalnym.
7. Znaczenie sfery instytucjonalnej w rozwoju lokalnym i regionalnym.
8. Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego.
9. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce.
10. Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego.
11. Marketing terytorialny jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego.
12. Konkurencyjność regionów.
13. Innowacyjność regionów.
14. Mierniki, monitoring i ocena rozwoju lokalnego i regionalnego.
15. Ewaluacja projektów rozwojowych w układzie regionalnym i lokalnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność na zajęciach.
2. Aktywny udział w zajęciach (w dyskusjach i pracy w grupach).
3. Przygotowanie projektu i jego prezentacja podczas zajęć.
4. Kolokwium w formie testu – wymagania na ocenę:
5,0: od 90% pkt.
4,5: 80-89%
4,0: 70-79%
3,5: 60-69%
3,0: 50-59%

Ocena bardzo dobra:
(W) Student opanował wymaganą wiedzę z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego.
(U) Student przygotował i przedstawił projekt i czynnie uczestniczył w pracy w grupach i w dyskusjach.
(K) Student regularnie i często zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Ocena dobra:
(W) Student opanował dużą część wymaganej wiedzy z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego.
(U) Student przygotował i przedstawił projekt i przeważnie czynnie uczestniczył w pracy w grupach i w dyskusjach.
(K) Student regularnie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Ocena dostateczna:
(W) Student w stopniu podstawowym opanował wymaganą z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego.
(U) Student przygotował i przedstawił projekt i rzadko czynnie uczestniczył w pracy w grupach i w dyskusjach.
(K) Student sporadycznie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie opanował wymaganego minimum wiedzy z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego.
(U) Student nie przygotował i nie przedstawił projektu lub nie uczestniczył czynnie w pracy w grupach i w dyskusjach.
(K) Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i doskonalić umiejętności w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chądzyński J., A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu 2012.
Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, UŁ 2013.
Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN 2008.
Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, PWN 2011.
Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój regionalny i lokalny. Teoria i praktyka, C.H. Beck 2011.
Wybrane strategie rozwoju lokalnego lub regionalnego.

Literatura uzupełniająca:
Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, UAM 2008.
Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, UG 2002.
Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar 2007.
Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu 2011.
Kuciński K. (red.), Glokalizacja, Difin 2011.
Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Scholar 2004.
Pancer-Cybulska E., Region jako przestrzenny system społeczno-gospodarczy oraz regulowanie jego rozwoju w Polsce, w: M. Klamut, E. Szostak (red.), Polityka ekonomiczna we współczesnej gospodarce rynkowej, UEW 2016.
Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, Routledge 2006.
Smętkowski M., Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Scholar 2013.
Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, AEW, 2006.
Zaucha J. i in., Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin 2015 (http://rcin.org.pl/Content/59205/WA51_78909_r2015_Terytorialny-wymiar-.pdf).

Strony internetowe:
https://www.miir.gov.pl/, https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/, https://www.espon.eu/ http://stat.gov.pl/, http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/publikacje
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę