Rozwój lokalny i regionalny (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Żuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukierunkowanie zainteresowań studentów na problemy rozwoju lokalnego i regionalnego.
C2 – Krytyczna analiza przykładów realizacji polityki rozwoju lokalnego i regionalnego
C3 - Kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się wybranymi metodami analizy rozwoju lokalnego i regionalnego.
C4 - Kształtowanie otwartości na problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w globalnym świecie
Wymagania wstępne
Polityka gospodarcza, Finanse publiczne, Ekonomia integracji europejskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1W - Rozumie specyfikę podstawowych procesów rozwoju lokalnego i regionalnego zachodzących we współczesnym świecie (K_W02_12).
2W - Zna rolę i zadania administracji samorządowej w rozwoju lokalnym i regionalnym (K_W02_12).
3W - Ma wiedzę o podstawowych metodach analizy rozwoju lokalnego i regionalnego (K_W13_12).

UMIEJĘTNOŚCI
1U - Student posiada umiejętność analizowania i krytycznej oceny rozwoju różnych jednostek terytorialnych k_U01_12).
2U - Poszukuje najlepszych rozwiązań problemów rozwoju lokalnego i regionalnego (K_U02_12).
3U - Proponuje własne pomysły rozwiązania problemów rozwoju lokalnego i regionalnego (K_U08_12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1K - Merytorycznie ocenia i interpretuje rzeczywiste procesy terytorialne dokonujące się w najbliższym otoczeniu (KK02_12).
2K - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie (K_K01_12)
3K - Jest otwarty i kreatywny na problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w globalnym świecie(K_K02_12).
Metody dydaktyczne
Wykład. Studia literatury przedmiotu. Dyskusja problemów. Konsultacje.
Treści programowe przedmiotu
1 - Podanie informacji o: zakresie tematycznym przedmiotu, zasadach oceniania, stosowanej formie oceny, zakresie wiedzy i umiejętności jakie powinny być opanowane do zaliczenia konwersatorium, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej (2 godz.).
2 - Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego - czynniki i bariery (4 godz.).
3 - Instytucje rozwoju lokalnego i regionalnego (4 godz).
4 - Źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego (4 godz.).
5 - Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego (4 godz.).
6 - Rola i zadania administracji samorządowej w rozwoju lokalnym i regionalnym (4 godz.).
7 - Marketing terytorialny jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego (4 godz.)/
8 - Metody analizy rozwoju lokalnego i regionalnego (4 godz.).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
1. Obecność na zajęciach,
2. Aktywność na zajęciach,
3. Napisanie pracy konwersatoryjnej.

Ocena 2
- w zakresie wiedzy - nie posiada dostatecznej wiedzy z treści programowych rozwoju lokalnego i regionalnego,
- w zakresie umiejętności - nie jest dostatecznie aktywny na zajęciach i nie potrafi przedstawić swojego przygotowania w formie pisemnej czy ustnej,
- w zakresie kompetencji społecznych - student nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach (więcej niż 30% nieobecności nieusprawiedliwionych), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem i nie wykazuje potrzeby podnoszenia poziomu swojego kształcenia.
Ocena 3
- w zakresie wiedzy - posiada dostateczną wiedzę z treści programowych rozwoju lokalnego i regionalnego,
- w zakresie umiejętności - jest mało aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dostateczny,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dostatecznym.
Ocena 4
- w zakresie wiedzy - posiada dobra wiedzę z treści programowych rozwoju lokalnego i regionalnego,
- w zakresie umiejętności - jest aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu dobrym.
Ocena 5
- w zakresie wiedzy - posiada bardzo dobra wiedzę z treści programowych rozwoju lokalnego i regionalnego,
- w zakresie umiejętności - jest bardzo aktywny na zajęciach i potrafi przedstawić swoje przygotowanie w sposób bardzo dobry,
- w zakresie kompetencji społecznych - student wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, zainteresowany jest przedmiotem i podnoszeniem poziomu swojego kształcenia w stopniu bardzo dobrym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
[1] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007;
[2] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;
[3] Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006;
[4] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
[1] Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2005;
[2] Dokumenty strategii i programów rozwoju lokalnego i regionalnego
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę