Przywództwo w biznesie (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Monika Wawer
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą dotyczącą teorii przywództwa, istoty charyzmy oraz władzy, ułatwiające zrozumienie i przewidywanie zachowań menedżerów w biznesie
Wymagania wstępne
zarządzanie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 (K_W03) zna podstawowe pojęcia używane w zarządzaniu związane z władzą w organizacji, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
Efekt 2 (K_W03) Zna podstawowe teorie przywództwa
Efekt 3 ( K_W04) Zna i rozumie znaczenie kompetencji przywódczych w procesie sprawnego i skutecznego zarządzania
UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 4 (K_U02) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przywództwa, w celu analizowania i interpretowania zachowań liderów
Efekt 5 (K_U01) posiada umiejętność prezentacji – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi dotyczących przywództwa w organizacji
Efekt 6 (K_U07) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 7 (K_K01) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
Efekt 8 (K_K04) dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w pracy menedżera i jest przygotowany do ich rozstrzygania
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadku, analiza literatury źródłowej
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i istota władzy w organizacji
Wybrane teorie przywództwa
Kompetencje przywódcze
Charakterystyka globalnych liderów
Wizjonerskie przywództwo
Budowa zespołu-warunek efektywności
Dylematy etyczne liderów biznesu
Sylwetki liderów w biznesie
Wyzwania liderów jutra
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie projektu na zadany przez prowadzącego temat i jego zaprezentowanie i obrona przed prowadzącym i grupą oraz zaliczenie pisemne (kolokwium) sprawdzające stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych fragmentów literatury.
1. opis wymagań na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej
w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
• ocena bardzo dobra – student opanował w całości zakres pojęciowy przedmiotu, rozumie go i umie stosować w praktyce, dysponuje wiedzą właściwą dla obszaru danego przedmiotu, potrafi ją wykorzystywać do analizy zjawisk występujących
w praktyce, potrafi samodzielnie zdobywać informacje i je porządkować
• ocena dobra – student opanował zakres pojęciowy przedmiotu, rozumie go
i potrafi się nim posługiwać, dysponuje wiedzą z danego przedmiotu, potrafi ją uporządkować
• ocena dostateczna – student rozumie i zna zakres pojęciowy przedmiotu, ma wiedzę na temat jego podstawowej problematyki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. R.Karaszewski, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa \"Dom Organizatora\", Toruń 2008
2. J.M.Kouzes, B.Z.Posner, Przywództwo i jego wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
3. A.Havard, Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk 2011
4. A.Drzewiecki, D.Chełmiński, E.Kubica, Dobre przywództwo, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011
5. I. Kuraszko, Etyka Przywództwa, Difin, Warszawa 2014
6. C. G. Avery, Przywództwo w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę