Kultura organizacji (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie studentom wiedzy o kulturze organizacji oraz jej przejawach wewnętrznych i zewnętrznych
Wymagania wstępne
Zarządzanie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma wiedzę z zakresu społeczno-kulturowych i historycznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji oraz wewnętrznych i zewnętrznych przejawów jej kultury K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi obserwować i interpretować różnice w zarządzaniu firmą K_U01
2. Zna różnice w sposobach oddziaływania organizacji gospodarczych i politycznych na społeczeństwo K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość różnic występujących w poszczególnych kulturach organizacji i ich przyczyn K-05
Metody dydaktyczne
Konwersatorium łączy elementy wykładu oraz dyskusji dotyczącej różnic w wewnętrznych i zewnętrznych przejawach kultury różnych organizacji
Treści programowe przedmiotu
1. Definicje kultury organizacji
2. Przejawy kultury
3. Firmy znane z identyfikacji kultur
4. Kultury stworzone przez wybitne osobistości
5. Monopsony i kartele pracodawców jako przejawy dominacji pracodawców nad pracownikami
6. Oligopole i kartele jako przejawy dominacji firm nad klientami
7. Zewnętrzne przejawy oddziaływań kultury organizacji na konsumentów - marketing mix (ekonomiczny) i jego globalizacja
8.Zewnętrzne przejawy oddziaływań kultury organizacji na konsumentów - marketing mix (ekonomiczny) i jego globalizacja
8. Zewnętrzne przejawy oddziaływań kultury organizacji na wyborców - marketing polityczny i globalizacja jego strategii.
9. Porównanie marketingu ekonomicznego i politycznego.
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu globalnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Podstawą do zaliczenia na ocenę będą dwa kolokwia oraz aktywność na zajęciach.

Ocena niedostateczna
(W) student nie zna i nie rozumie kultury organizacji
(U) student nie potrafi przeprowadzić analizy kultury organizacji
(K) student nie wykazuje aktywności na zajęciach w zakresie dyskusji i rozwiązywania problemów z zakresu kultury organizacji

Ocena dostateczna
(W) student zna i rozumie w dostatecznym zakresie kulturę organizacji
(U) student potrafi w dostatecznym stopniu przeprowadzić analizę kultury organizacji
(K) student wykazuje w dostatecznym stopniu aktywność na zajęciach w zakresie dyskusji i rozwiązywania problemów z zakresu kultury organizacji

Ocena dobra
(W) student zna i rozumie w dużym zakresie kulturę organizacji
(U) student potrafi w wysokim stopniu przeprowadzić analizę kultury organizacji
(K) student wykazuje w wysokim stopniu aktywność na zajęciach w zakresie dyskusji i rozwiązywania problemów z zakresu kultury organizacji

Ocena bardzo dobra
(W) student zna i rozumie w bardzo dużym zakresie kulturę organizacji
(U) student potrafi w bardzo wysokim stopniu przeprowadzić analizę kultury organizacji
(K) student wykazuje w bardzo wysokim stopniu aktywność na zajęciach w zakresie dyskusji i rozwiązywania problemów z zakresu kultury organizacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
L. Zbiegień-Maciąg: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm: Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca:
D. E. Staszczak: Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing; Wydawnictwo Adam Marszałek; Toruń 2007
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę