Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Zdzisław Błasiak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. zapoznanie z podstawami zastosowań informatycznych technologii analitycznych w pracy ekonomisty oraz tradycyjnej działalności biznesowej
2. przygotowanie do samodzielnego przetwarzania danych w zakresie ich gromadzenia, analizy, wizualizacji, raportowania oraz wariantowania
3. przygotowanie do samodzielnego definiowania kontekstu analitycznego, poprzez złożone formuły analityczne tworzone w wybranych środowiskach programowych
4. przygotowanie do kompleksowego przygotowania wyników procesu analitycznego, poprzez zaawansowane procesy edycyjne oraz wizualizacje
Wymagania wstępne
W zakresie wiedzy:
– znajomość podstaw obsługi wybranych arkuszy kalkulacyjnych oraz aplikacji umożliwiających edycję tekstu
W zakresie umiejętności:
– obsługa arkuszy kalkulacyjnych na poziomie korzystania z wbudowanych funkcji matematycznych w zakresie szkoły średniej
W zakresie kompetencji społecznych:
– umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student:
1. zna zasady tworzenia złożonych formuł analitycznych w oparciu o formuły użytkownika oraz formuły wbudowane w system, w zakresie przetwarzania danych tekstowych oraz numerycznych, uwzględniając zasady adresowania zmiennych [K_W08, K_W13]
2. zna i rozumie zasady wizualizacji danych, zwłaszcza w kontekście właściwego doboru sposobu wizualizacji do charakteru danych oraz pożądanego efektu [K_W08, K_W13]
3. zna podstawy raportowania danych, w oparciu o tradycyjne konwencje wykorzystywane w raportach [K_W08, K_W13]
4. zna i rozumie podstawy wariantowania danych numerycznych, zarówno w zakresie wariantowania wyników procesu analitycznego (formuł), jak też jego składowych (zmiennych) [K_W08, K_W13]
5. zna i rozumie podstawy procesów edycyjnych, wykorzystywanych na potrzeby podsumowania analiz biznesowych [K_W08, K_W13]

UMIEJĘTNOŚCI - student:
1. umie samodzielnie tworzyć złożone formuły przewarzające dane numeryczne oraz tekstowe, swobodnie formalizuje zadania analityczne w oparciu o tworzone oraz wbudowane formuły w wybranych aplikacjach dedykowanych przetwarzaniu danych na dowolnym poziomie złożenia formuł podstawowych [K_U01, K_U03]
2. potrafi samodzielnie dokonywać dowolnych wizualizacji wyników procesów analitycznych, omijając pozorne ograniczenia aplikacji wyjściowych, zgodnie z zasadami wizualizacji relatywizowanymi charakterem danych oraz potrzebami praktycznymi [K_U01, K_U03]
3. potrafi samodzielnie raportować dane zgodnie z tradycyjnymi formami raportowania, z uwzględnieniem koniecznego przygotowania danych [K_U03]
4. umie definiować i przeprowadzać procesy wariantowania danych numerycznych, zarówno w zakresie wyników podejmowanych analiz, jak też cząstkowych danych przekazywanych na potrzeby procesów analitycznych [K_U03]
5. umie samodzielnie przygotować projekty dowolnych dokumentów wykorzystywanych w procesie analitycznym, stosując zaawansowane techniki edycyjne – w tym zwłaszcza automatycznie generowane spisy i indeksy, obsługę nagłówków i stopek w dokumentach wielosekcyjnych, formatowanie obiektów osadzonych oraz formanty [K_U01, K_U03]
6. swobodnie podporządkowuje w procesie analitycznym ograniczenia adresowania względnego i bezwzględnego w formułach przetwarzających dane [K_U03]
7. umie formalizować proces analityczny pod kątem przygotowania formularzy, uwzględniając kontekst komunikacyjny z użytkownikiem (możliwe reakcje systemu) oraz wsparcie za pomocą formantów [K_U01, K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student:
1. rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii analitycznych, uwzględniając ich różnorodność i ograniczenia [K_K01]
2. jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia własnych kompetencji wynikającej z rozwoju technologii informatycznych [K_K01]
3. wykazuje aktywność w zakresie dokształcania zawodowego oraz doskonalenia umiejętności umożliwiających wykorzystanie technologii informatycznych do samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w procesie analitycznym [K_K01]
Metody dydaktyczne
metody dialogowe, metoda problemowa, prezentacje, metody obliczeniowe (z wykorzystaniem technologii informatycznych)
Treści programowe przedmiotu
Treści w semestrze zimowym:
(1) zasady gromadzenia danych w aplikacjach analitycznych i techniki wspomagające ten proces (2 godz.)
(2) obsługa danych numerycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodowania niestandardowego formatowania liczb i specyfiki formalnej reprezentacji wartości numerycznych, dat oraz czasu; specyfika obsługi danych numerycznych w interpretacji księgowej (4 godz.)
(3) zasady adresowania zmiennych w formułach przetwarzających dane – ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania, uwzględniając formuły zagnieżdżone, na przykładach z zakresu danych płacowych, podatków oraz biznes planów (4 godz.)
(4) klasyfikacja obiektów za pomocą formatowania warunkowego oraz formuł generujących łańcuchy tekstowe; klasyfikacja stanów na podstawie wybranych szeregów czasowych (4 godz.)
(5) potencjał analityczny tradycyjnych formuł wbudowanych w obrębie aplikacji analitycznych, w obszarze przetwarzania danych tekstowych oraz danych numerycznych; zasady konkatenacji oraz wydzielania ciągów tekstowych (4 godz.)
(6) zasady i techniki wizualizacji danych, jako podsumowania procesu analitycznego; zasady wizualizacji szeregów czasowych oraz danych dyskretnych (4 godz.)
(7) zasady wizualizacji funkcji matematycznych, na wybranych przykładach (2 godz.)
(8) zaawansowane techniki wizualizacji danych; obsługa linii trendu i opisów wykresów funkcji regresji; stosowanie skalowania w wizualizacji danych; niestandardowe wykorzystanie wykresów słupkowych (np. harmonogramowanie czasu pracy, piramidy wieku) (4 godz.)
(9) podsumowanie metod i technik analiz danych tekstowych i numerycznych

Treści w semestrze letnim:
(1) wykresy kontroli jakości (2 godz.)
(2) wprowadzenie do przetwarzania i analizy danych bazodanowych; zasady i narzędzia raportowania danych; specyfika raportowania wykorzystującego technikę tabel przestawnych; raportowanie danych magazynowych; raportowanie danych transakcyjnych (4 godz.)
(3) podstawowe formuły analityczne dla danych finansowych (4 godz.)
(4) zasady i instrumentarium umożliwiające wariantowanie danych numerycznych, na podstawie analiz finansowych (2 godz.)
(5) wykorzystanie złożonych formuł analitycznych w procesie przetwarzania danych w wybranych obszarach działalności biznesowej (4 godz.)
(6) zasady i narzędzia wyszukiwania informacji ekonomicznych (2 godz.)
(7) zasady prezentowania wyników prac analitycznych; podstawy poprawnego redagowania dokumentów, operacje edycyjne, zasady dobrego formatowania dokumentu tekstowego (2 godz.)
(8) zasady prawidłowego użycia tabulatorów, zasady i narzędzia wyliczania oraz numerowanie, stosowanie obramowania i cieniowanie, praca z układami tabelarycznymi; przygotowanie wzorcowych dokumentów: umowy o pracę, wniosku o udzielenie urlopu, podania w wybranej sprawie (2 godz.)
(9) obsługa nagłówków i stopek w dokumencie wielosekcyjnym, problemy numeracji stron, obsługa zróżnicowanych wewnętrznie (w zakresie ustawień poszczególnych stron oraz wydzielonych sekcji) dokumentów; zasady sporządzania przypisów, użycie separatorów przypisów (2 godz.)
(10) techniki zwiększenia wydajności procesów edycyjnych, obsługa obiektów osadzonych, w tym ramek z obiektami graficznymi i polami tekstowymi, zasady i techniki tworzenia wzorców formularzy oraz ankiet (2 godz.)
(11) zaawansowane techniki edycyjne – formatowanie poprzez style oraz automatyzacja procesów edycyjnych w ramach makropoleceń; zasady pracy z dokumentami zawierającymi złożone symbole matematyczne; techniki umożliwiające automatyzację generowania indeksów oraz spisów w dokumentach tekstowych (2 godz.)
(12) podsumowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Każdorazowo – zarówno w sem. zimowym jak i letnim – ocena w oparciu o (1) kolokwium, weryfikujące znajomość zastosowania poznanych zasad i technik w analitycznej praktyce z (2) uwzględnieniem weryfikowanych w trybie ciągłym kompetencji społecznych, wyrażających się w aktywności podczas zajęć (uwzględniając uczestnictwo), stopniu realizacji bieżących zadań i zadawanych prac oraz ciągłości indywidualnego doskonalenia studenta (uwzględniając aktywność w zakresie korzystania z konsultacji). Obydwa kolokwia składają się z pięciu zadań definiujących złożone problemy analityczne, stopniowane co do trudności, których rozwiązanie wymaga kompleksowego zaangażowania poznanych zasad i technik analitycznych. Zadania przedmiotowo ograniczone są zakresem tematycznym objętym danym semestrem i koncentrują się na weryfikacji właściwych mu efektów kształcenia. Cząstkowa ocena punktowa, charakteryzująca stopień rozwiązania zadania, jest podstawą dla wyliczenia oceny końcowej kolokwium – 20% zbiorczych punktów daje ocenę 3.0, 40%, – 3.5, 60% – 4.0, 80% – 4.5 i 100% – 5.0. W ocenie końcowej z zajęć każdorazowo uwzględnia się oceny uzyskane z kolokwium i wyniki ciągłej weryfikacji wspomnianych kompetencji społecznych – ich ponadprzeciętny poziom skutkuje podwyższeniem oceny z kolokwium o pól lub cały stopień, w zależności od wyników oceny tych kompetencji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Materiały autorskie, przygotowywane dla uczestników zajęć, na które składają się zestawy rozmaitych zadań.

Literatura uzupełniająca:
– M. Skudlik, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, Helion, Gliwice 2015.
– M.Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Robomatic, Warszawa 2001
– W. Wayne, Analiza i modelowanie danych biznesowych, Promise, Warszawa 2017
– J. Kudliński, Raportowanie w Excelu szybka analiza danych, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.
– M.Gonet, Excel w obliczeniach naukowych i technicznych, Helion, Gliwice 2009.
– J. Walkenbach, M. Alexander, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha, Helion, Gliwice 2014.
– J.W. Foreman, Mistrz analizy danych. Od danych do wiedzy, Helion, Gliwice 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę