Mikroekonomia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Dąbkowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami i prawami z obszaru mikroekonomii
C2 - przedstawienie mechanizmu funkcjonowania rynku, uwarunkowań i sposobu postępowania podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem różnych struktur rynkowych, podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowanie rynków czynników produkcji
C3 - wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz przeprowadzenia analiz mikroekonomicznych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wyjaśnia podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne z obszaru mikroekonomii (K_W03)
Student wyjaśnia funkcjonowanie mechanizmu rynkowego (K_W04)
Student zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów (K_W04)
Student charakteryzuje poszczególne struktury rynkowe oraz ma wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych (K_W04, K_W04)
Student opisuje funkcjonowanie rynków czynników produkcji (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

Student stosuje poznane narzędzia do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii oraz interpretuje otrzymane wyniki (K_U02)
Student analizuje zachowania podmiotów gospodarczych oraz procesy dostosowawcze zachodzące na rynkach (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania własnej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w obszarze mikroekonomii (K_K01)
Metody dydaktyczne
metody praktyczne i problemowe
Treści programowe przedmiotu
I semestr
1 Podstawowe zagadnienia i problemy mikroekonomii
2 3.Narzędzia analizy ekonomicznej
4.5.Mechanizm funkcjonowania rynku
6.7.Równowaga i nierównowaga rynkowa
8. Podaż, popyt i polityka państwa
9. Kolokwium sprawdzające
10. 11.Elastyczność i jego zastosowanie
12.Teoria wyboru konsumenta
13.14. Teoria popytu konsumenta (równowaga konsumenta, wyprowadzenie krzywej popytu, efekt dochodowy i substytucyjny, dobra normalne i pośrednie, substytucyjne i komplementarne)
15. Kolokwium sprawdzające
II semestr
1. Jednoczynnikowa funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy
2. Dwuczynnikowa funkcja produkcji (izokoszta, izokwanta, optimum produkcji)
3 Teoria kosztów w przedsiębiorstwie
4. Utarg i zysk w przedsiębiorstwie
5. Kolokwium sprawdzające
6. Modele rynku: Konkurencja doskonała
7. Modele rynku: Monopol pełny
8. Modele rynku: Konkurencja monopolistyczna
9. Modele rynku: Oligopol
10 Rynek czynników produkcji: popyt i podaż czynników produkcji
11.Rynek czynników produkcji:Rynek pracy,
12. Rynek czynników produkcji :Rynek kapitałowy i rynek ziemi
13. Kolokwium sprawdzające
14 .Ekonomia dobrobytu
15. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena dostateczna:
(W) - Student zna najważniejsze zagadnienia z dziedziny mikroekonomii, potrafi scharakteryzować istotę wybranych problemów mikroekonomicznych
(U) – Student potrafi przeprowadzić analizę konkretnej sytuacji rynkowej odnośnie podstawowych elementów rynku (podaż, popyt, cena).
(K) – student jest częściowo świadomość podstawowych zasad rynkowych i rzadko jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne

ocena dobra :
(W) – student zna i potrafi scharakteyzować większości zagadnień mikroekonomicznych
(U) - student potrafi w sposób logiczny analizować większość zagadnienia mikroekonomiczne i jest świadomy ich wzajemnych zależności przy omawianiu danego zagadnienia
(K) - uczeń zdaje sobie sprawę z podstawowych zasad rynkowych i często jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne

ocena bardzo dobra:
(W) – student potrafi scharakteryzować istotę wszystkich wymaganych istotnych problemów mikroekonomicznych i wyjaśnić wszystkie wymagane kryteria konsumentów i producentów w procesie podejmowania decyzji
(U) - student potrafi analizować wszystkie wymagane procesy zmian w warunkach rynkowych
(K) – student jest bardzo świadomy podstawowych zasad rynkowych i zawsze jest w stanie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy mikroekonomiczne
Student jest obecny na wszystkich zajęciach oraz aktywnie w nich uczestniczy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Wells R., Krugman P., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
2. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Contact, Poznań 2015.
3. Zalega T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016..

Literatura uzupełniająca:
1. Ekonomia. Zarys wykładu, red. M. Żukowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
2. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę