Podstawy finansów (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Paździor
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami nauki o finansach
C2. Wyjaśnienie relacji między nauką o finansach a innymni dyscyplinami naukowymi.
C3. zapoznanie studentów z kategoriami finansowymi i konstrukcją wybranych instrumentów finansowych.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student po zakończeniu przedmiotu:
K_W03 zna i definiuje podstawowe pojęcia
K_W02 posiada znajomość kategorii finansowych
K_W05 zna podstawy prawne funkcjonowania instrumentów finansowych

UMIEJĘTNOŚCI
student po zakończeniu przedmiotu:
K_U01 umie wskazać zastosowanie poszczególnych instrumentów finansowych, zaprezentować swoje obserwacje dotyczące ich zalet i wad
K_U02 umie analizować kategorie finansowe
K_U07 potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę
K_U08 potrafi współpracować w zespole

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student po zakończeniu przedmiotu:
K_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności jej dalszego uzupełniania
K_K02 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie finansów. Przedmiot badań nauki finansów.
2. Finanse jako nauka. Nauka o finansach a inne nauki. Subdyscypliny nauki finansów.
3. Metody wykorzystywane w nauce finansów.
4. Przychodowe i dochodowe kategorie finansowe.
5. Wydatkowo-kosztowe kategorie finansowe.
6. Podatkowe kategorie finansowe.
7. Dłużne kategorie finansowe.
8. System finansowy – pojęcie, funkcje i struktura.
9. Rynkowy system finansowy.
10. Publiczny system finansowy.
11. System finansowy a realna sfera gospodarki.
12. Polityka finansowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o egzamin pisemny.
a) Na ocenę 5 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: kompletna i uporządkowania znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu
w zakresie umiejętności: analiza i ocena instrumentów finansowych
w zakresie kompetencji społecznych: propozycja lepszych rozwiązań finansowych
b) Na ocenę 4 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: znajomość zagadnień ujętych w programie
w zakresie umiejętności: analiza funkcjonowania instrumentów finansowych
w zakresie kompetencji społecznych: brak
c) Na ocenę 3 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: niepełna i nieuporządkowana wiedza w danym przedmiocie
w zakresie umiejętności: brak
w zakresie kompetencji społecznych: brak
Ocena niedostateczna występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, umiejętności i kompetencji społecznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Finanse. Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje, red. nauk. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
2. Finanse, red. J. Ostaszewski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
3. S. Flejterski, Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
2. K. Marecki, Podstawy finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
3. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
4. D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin