Mikroekonomia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciami i prawami z obszaru mikroekonomii
C2 - Przedstawienie mechanizmu funkcjonowania rynku, uwarunkowań i sposobu postępowania podmiotów gospodarczych, w tym z uwzględnieniem różnych struktur rynkowych, podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków czynników produkcji
C3 - Wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz przeprowadzania analiz mikroekonomicznych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wyjaśnia pojęcia i prawa ekonomiczne z obszaru mikroekonomii (K_W03)
Student wyjaśnia mechanizm funkcjonowania rynku (K_W04)
Student wyjaśnia uwarunkowania oraz sposób podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów (K_W04)
Student charakteryzuje poszczególne struktury rynkowe oraz ma wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych (K_W03, K_W04)
Student wyjaśnia funkcjonowanie rynków czynników produkcji (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI
Student stosuje omawiane narzędzia do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii oraz interpretuje otrzymane wyniki (K_U02)
Student analizuje zachowania podmiotów gospodarczych oraz procesy dostosowawcze zachodzące na rynkach (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania własnej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w obszarze mikroekonomii (K_K01)
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Semestr zimowy:
1. Wprowadzenie do przedmiotu mikroekonomia: istota ekonomii, przedmiot ekonomii, podział ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej.
2. Potrzeby człowieka i środki ich zaspokajania. Zasoby i strumienie.
3. Rzadkość zasobów. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych.
4. Korzyści z wymiany handlowej.
5. Pojęcie rynku i jego rodzaje. Popyt i jego determinanty. Prawo popytu.
6. Podaż i jej determinanty. Prawo podaży. Równowaga rynkowa, nadwyżka i niedobór rynkowy.
7. Zmiany popytu i podaży a równowaga rynkowa. Cena minimalna i maksymalna. Model pajęczyny.
8. Elastyczność popytu i podaży.
9. Elastyczność popytu i podaży - kontynuacja.
10. Racjonalność zachowań konsumentów. Użyteczność.
11. Krzywa obojętności, krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego.
12. Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta.
13. Zmiany popytu konsumenta ze względu na zmiany dochodu.
14. Zmiany popytu konsumenta ze względu na zmiany cen; efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny dobra.
15. Nietypowe zachowania konsumentów na rynku.

Semestr letni
1. Wprowadzenie do teorii produkcji: pojęcie przedsiębiorstwa; klasyfikacja przedsiębiorstw.
2. Jednoczynnikowa funkcja produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.
3. Dwuczynnikowa funkcja produkcji, izokwanta, izokoszta, optimum produkcji.
4. Koszty w przedsiębiorstwie.
5. Zysk w przedsiębiorstwie.
6. Modele rynku: konkurencja doskonała.
7. Modele rynku: monopol pełny.
8. Modele rynku: konkurencja monopolistyczna.
9. Modele rynku: oligopol.
10. Rynek czynników produkcji: popyt i podaż czynników produkcji.
11. Rynek czynników produkcji: rynek pracy.
12. Rynek czynników produkcji: rynek kapitałowy i rynek ziemi.
13. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu.
14. Efekty zewnętrzne. Dobra publiczne a dobra prywatne.
15. Ryzyko i niepewność. Problem asymetrii informacji, pokusy nadużycia, negatywnej selekcji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Do wykładu przewidziane są ćwiczenia. Student uczęszczający na wykład zobowiązany jest również do zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (wymagane jest zdobycie co najmniej 50% możliwych punktów).

OCENA NIEDOSTATECZNA:
(W) Student nie potrafi wyjaśnić pojęć i praw ekonomicznych z obszaru mikroekonomii, mechanizmu funkcjonowania rynku, uwarunkowań oraz sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów, funkcjonowania rynków czynników produkcji; nie umie scharakteryzować poszczególnych struktur rynkowych oraz nie ma wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych.
(U) Student nie potrafi zastosować omawianych narzędzi do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii i interpretować otrzymanych wyników; nie potrafi analizować zachowań podmiotów gospodarczych oraz procesów dostosowawczych zachodzących na rynkach.
(K) Student nie bierze czynnego udziału w zajęciach; nie wykazuje aktywności w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze mikroekonomii.

OCENA DOSTATECZNA:
(W) Student wyjaśnia niektóre z pojęć i praw ekonomicznych z obszaru mikroekonomii; wyjaśnia wybrane kwestie z zakresu mechanizmu funkcjonowania rynku, uwarunkowań i sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów, funkcjonowania rynków czynników produkcji; zna wybrane charakterystyki poszczególnych struktur rynkowych oraz ma wybiórczą wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych.
(U) Student potrafi prawidłowo zastosować wybrane narzędzia do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii oraz właściwie zinterpretować niektóre z otrzymanych wyników; potrafi analizować niektóre zachowania podmiotów gospodarczych oraz procesy dostosowawcze zachodzące na rynkach.
(K) Student uczestniczy w zajęciach; motywowany przez prowadzącego angażuje się w rozwiązywanie problemów podczas zajęć.

OCENA DOBRA:
(W) Student wyjaśnia większość wymaganych pojęć i praw ekonomicznych z obszaru mikroekonomii; wyjaśnia większość wymaganych kwestii dotyczących mechanizmu funkcjonowania rynku, uwarunkowań i sposobu podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów, funkcjonowania rynków czynników produkcji; zna większość charakterystyk poszczególnych struktur rynkowych oraz ma wiedzę, ale niekompletną, o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych.
(U) Student potrafi prawidłowo zastosować większość omawianych narzędzi do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii oraz właściwie zinterpretować większość otrzymanych wyników; potrafi analizować większość zachowań podmiotów gospodarczych oraz procesów dostosowawczych zachodzących na rynkach.
(K) Student wykazuje aktywność podczas zajęć; angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze mikroekonomii.

OCENA BARDZO DOBRA:
(W) Student wyjaśnia wszystkie wymagane pojęcia i prawa ekonomiczne z obszaru mikroekonomii; wyczerpująco wyjaśnia funkcjonowanie mechanizmu rynkowego, uwarunkowania i sposoby podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów, funkcjonowanie rynków czynników produkcji; sprawnie i dokładnie charakteryzuje poszczególne struktury rynkowe oraz ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych.
(U) Student prawidłowo stosuje wszystkie z omawianych narzędzi do rozwiązywania problemów z obszaru mikroekonomii oraz właściwie interpretuje otrzymane wyniki; prawidłowo i biegle analizuje zachowania podmiotów gospodarczych oraz procesy dostosowawcze zachodzące na rynkach.
(K) Student wykazuje bardzo dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów podczas zajęć; w wysokim stopniu angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze mikroekonomii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
2. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Contact, Poznań 2015.
3. Zalega T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:
1. Ekonomia. Zarys wykładu, red. M. Żukowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
2. Wells R., Krugman P., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin