Historia gospodarcza (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Witold Kołbuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Student poznaje dzieje gospodarcze Polski, Europy i świata.
C2 - Student poznaje historię procesu rozwoju społeczno-gospodarczego w powiązaniu historią polityczną.
Wymagania wstępne
W1 – Wymagana elementarna wiedza z historii Polski i powszechnej..
W2 – Wymagana podstawowa wiedza z nauki o społeczeństwie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
H1A_W05 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów.
H1A_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z historii gospodarczej.
H1A_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie historii ekonomii.
H1A_W06 Student ma podstawową wiedzę o rozwoju badań zakresie historii gospodarczej.
S1A_W02 Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w kontekście historycznym.
S1A_W08 Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian w odniesieniu do życia gospodarczego.
UMIEJĘTNOŚCI
S1A_U01 Student potrafi interpretować zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
S1A_U03 Student potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
H1A_U04 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami właściwymi historii gospodarczej.
H1A_U05 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla sfery gospodarczej życia człowieka oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
H1A_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
H1A_K05 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski, Europy i świata.
S1A_K06 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
S1A_K02 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z możliwością zadawania pytań i dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1.Cywilizacje antyczne.
2. Europa w średniowieczu
3.Polska w średniowieczu.
4.Europa nowożytna
5.Polska epoki nowożytnej.
6.Druga rewolucja przemysłowa.
7.Ziemie polskie pod zaborami.
8.Gospodarka i społeczeństwa w czasie I wojny światowej.
9.Sytuacja gospodarcza świata w okresie międzywojennym.
10.Sukcesy i porażki Drugiej Rzeczypospolitej.
11.Destrukcja gospodarcza świata i Polski w czasie II wojny światowej.
12.Dualizm rozwoju gospodarczego świata w latach 1945-1989.
13.Gospodarka Polski Ludowej.
14.Kondycja gospodarki światowej, europejskiej i polskiej po 1989 roku.
15. Podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Po zakończeniu zajęć egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, Warszawa 1992.
Cameron R., Historia gospodarcza świata, Warszawa 1996
Hicks J., Teoria historii gospodarczej, Gdańsk 2000.
Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.
Skodlarski J., Historia gospodarcza, 2012.
Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, 2007.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin