Seminarium doktoranckie z socjologii grup etnicznych (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Plewko
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - celem udziału w seminarium jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Temat rozprawy ustalany jest zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych uczestników;
C2 - dogłębne poznanie przez doktoranta problematyki przygotowywanej rozprawy oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu subdyscypliny socjologicznej Socjologii etniczności), w której jest ona osadzona
C3 - pogłębienie wiedzy doktoranta na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
Wymagania wstępne
W1 - przygotowanie socjologiczne na poziomie magisterskim lub deklaracja uzupełnienia różnic programowych w przypadku absolwentów innych kierunków studiów
W2 - zainteresowania problematyką etniczną i/lub migracyjną w aspekcie socjologicznym
W3 - przygotowanie zarysu koncepcji projektu doktorskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu socjologii etniczności i socjologii migracji w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej (K_W04)
Zna specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii w języku polskim oraz języku angielskim, jako kluczowym dla socjologii etniczności i migracji
Ma gruntowną znajomość metodologii nauk społecznych oraz socjologicznych metod i strategii badawczych, zna specjalistyczne narzędzia badawcze ukierunkowane na prowadzenie badań socjologicznych (K_W06; K_W07)
Zna metodykę i nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant samodzielnie identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze respektując naukowe rygory metodologiczne (K_U03)
Potrafi wyszukiwać, porządkować, analizować, selekcjonować i syntetyzować informacje z różnych źródeł (K_U01)
Prowadzi samodzielne badania w zakresie wybranej subdyscypliny socjologicznej (socjologii grup etnicznych lub socjologii migracji) i konfrontuje otrzymane wyniki ze specjalistami w wybranym temacie (K_U08)
Samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i kwalifikacje dydaktyczne (K_U02)
Potrafi przedstawiać osiągnięcia badawcze i ich konsekwencje szerokiemu ogółowi (_U11)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant rozwija w sobie postawę otwartości na inne stanowiska i gotowość do weryfikacji swojego stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji (K_K05)
Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji naukowych (K_K01)
Uczestniczy w życiu naukowym podejmując inicjatywy, jak i podejmując i sumiennie wykonując obowiązki administracyjne (K_K06)
W działalności badawczej i dydaktycznej dba o zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych (K_K03)
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone przy użyciu następujących metod:
dyskusja w grupie nad propozycjami tematów, koncepcji, narzędzi badawczych i przygotowanych tekstów rozprawy doktorskiej
klasyczna metoda problemowa
indywidualne konsultacje doktoranta z promotorem.
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie wymagań stawianych rozprawom doktorskim
2. Przedstawienie zakresu proponowanej problematyki z zakresu socjologii etniczności przydatnej przy wyborze tematów prac doktorskich lub innych prac naukowych
3. Ustalenie planu zajęć i harmonogramu przygotowania etapów badań i kolejnych części dysertacji
4. Analiza i dyskusja nad przygotowanymi przez seminarzystów kolejnymi fragmentami ich dysertacji doktorskich
5. Analiza tekstów uczestników seminarium przygotowywanych jako odrębne publikacje naukowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia (bez oceny):
(W) doktorant posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu socjologii etniczności i opanował specjalistyczną terminologię tej dyscypliny w języku polskim oraz angielskim
(U) potrafi właściwie stosować metody i narzędzia badawcze właściwe dla socjologii
(K) wykazuje się aktywnością na zajęciach seminaryjnych i postępem w realizacji rozprawy doktorskiej
(K) regularnie uczęszcza na zajęcia

Nie zalicza się seminarium, w sytuacji gdy:
(W) doktorant nie pozyskuje specjalistycznej wiedzy z zakresu socjologii etniczności i nie opanował terminologii tej dyscypliny w języku polskim oraz angielskim
(U) nie potrafi właściwie stosować metod i narzędzi badawczych właściwych dla socjologii
(K) nie wykazuje się aktywnością na zajęciach seminaryjnych i postępem w realizacji rozprawy doktorskiej
(K) nie uczęszcza regularnie na zajęcia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wymagana literatura ustalana jest z każdym z uczestników seminarium indywidualnie, w zależności od zainteresowań i obranego tematu rozprawy.

Ponadto polecana literatura:
G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996;
R. Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 2000;
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2004
U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem