Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele zajęć: C1- finalnym celem zajęć jest wypracowanie głębokiego znawstwa wybranego przedmiotu badań z zakresu pedagogiki (w obszarze kwestii: „współczesne problemy pedagogiki i wychowania”), czego owocem ma być napisanie pracy magisterskiej. Osiągnięcie tego celu łączy się z realizacją celów etapowych. Należą do nich: C2- określenie własnego przedmiotu badań i wypracowanie struktury pracy magisterskiej (w pierwszym semestrze), C3- stworzenie warsztatu metodologicznego, zredagowanie tekstu dotyczącego założeń metodologicznych własnej pracy badawczej (w drugim semestrze), C4- zredagowanie tekstu dotyczącego istoty, specyfiki i znaczenia zjawisk tworzących przedmiot badań (w trzecim semestrze), C5- zredagowanie tekstu dotyczącego diagnozy badanego zjawiska i zakończenie pracy magisterskiej (w czwartym semestrze).
Wymagania wstępne
Wiedza podstawowa z zakresu przedmiotów: wprowadzenie do pedagogiki, psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, metody badań pedagogicznych,
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
K_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
K_W04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
Umiejętności:
K_U06 Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.
Kompetencje społeczne:
K_K26 Charakteryzuje się dociekliwością badawczą, logicznie uzasadnia swoje poglądy.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Cele i zadania pracy badawczej.
2. Określenie specyfiki pedagogicznego poznania naukowego.
3. Określenie dziedziny i zadań badawczych pedagogiki ogólnej.
4. Określenie dziedziny i zadań badawczych pedeutologii.
5. Zasady sporządzania bibliografii.
6. Zasady stanowienia przedmiotu i problematyki badań.
7. Konstruowanie własnej problematyki badań i adekwatnej do niej struktury rozprawy magisterskiej.
8. Krytyczna analiza jakościowej oraz ilościowej strategii badań.
9. Analiza hermeneutycznych metod badań na tle innych metod badawczych, wykorzystywanych w pedagogice.
10. Analiza wybranych technik badawczych.
11. Zasady etyczne w badaniach naukowych.
12. Zasady pisarstwa naukowego.
13. Redagowanie tekstu autorskiego dotyczącego metodologicznych założeń własnej pracy badawczej.
14. Redagowanie tekstu autorskiego dotyczącego analizy istoty oraz aktualnej diagnozy zjawisk tworzących obszar podjętych badań.
15. Prezentacja własnej pracy badawczej. Dyskusja nad jej wynikami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie - Potwierdzenie osiągnięcia wskazanych efektów kształcenia w wypowiedziach ustnych i pisemnych, w szczególności poprzez: po pierwszym semestrze - wykazanie się rzeczową (opartą o rzetelne studium literatury metodologicznej i przedmiotowej) aktywnością w dyskusjach seminaryjnych, referowanie własnej pracy badawczej, udokumentowane (w postaci konspektów) studium prac metodologicznych ; po drugim semestrze - złożenie pisemnej wersji Wstępu oraz Metodologicznych założeń własnej pracy badawczej; po trzecim semestrze- złożenie pisemnej wersji rozdziałów dotyczących istoty, specyfiki i znaczenia zjawisk składających się na obszar badań; po czwartym semestrze - złożenie pisemnej wersji rozdziałów dotyczących diagnozy badanego zjawiska i zredagowanie całej pracy magisterskiej.
Brak zaliczenia - niespełnienie przedstawionych wyżej warunków zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.
T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna. Warszawa 2009.
H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.
S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.
S. Palka (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.
L. Dziaczkowska, Akademickie problemy z metodologią pedagogiki, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1, s. 33-51.
Literatura uzupełniająca:
L. Górska, Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie pedagogiki integralnej. Szczecin 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem