Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Motyka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem