Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Rzechowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- dostarczenie zrozumiałego przeglądu aktualnej wiedzy na temat rozwoju człowieka w ciągu całego życia, tj. od okresu niemowlęcego do późnej dorosłości
C-2 wprowadzenie w zasady teorii rozwoju człowieka i metodologię badań nad rozwojem.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W Wiedza
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach
K_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/ utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki;
K_W03 ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie
K_W04 zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych, postępowania diagnostycznego oraz udzielania pomocy psychologicznej oraz działań praktycznych psychologa w różnych obszarach życia społecznego; zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

K_U Umiejetności
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej
K_U03 stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych, w procesie diagnostycznym, w projektowaniu działań pomocowych oraz szkoleniowych dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych
K_U04 potrafi podejmować działania wspierające własny rozwój osobowy i zawodowy oraz aktywności na rzecz uczenia się przez całe życie.

K_K Kompetencje społeczne
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K02 jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa.
K_K03 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
K_K04 wykazuje gotowość do współpracy z profesjonalistami, których działalność koncentruje się na wspieraniu jakości życia w różnych warunkach społecznych i środowiskowych.
Metody dydaktyczne
metoda dialogowa, poszukiwanie problemów, indywidualne tworzenie map mysli
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej.
2.Metodologia zbierania danych psychologicznych.
3.Psychologia prenatalna: pojęcie, harmonogram rozwoju prenatalnego, etapy i właściwości psychofizycznego rozwoju dziecka przed narodzeniem.
4.Okres niemowlęcy: rozwój motoryczny, rozwój poznawczy, rozwój językowy, rozwój społeczny, emocjonalny, osobowości, kształtowanie się relacji przywiązania. .
5.Okres poniemowlęcy: rozwój motoryczny, rozwój poznawczy), sprawności językowych i komunikacyjnych, rozwój społeczno - emocjonalny, rozwój osobowości, rozwój zabawy, poznawanie ról społecznych w zabawie, kształtowanie się sfery działania.
6.Okres przedszkolny: rozwój motoryczny , rozwój poznawczy, rozwój emocjonalno - społeczny, rozwój osobowości
7.Okres młodszy szkolny: zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym, doskonalenie się zdolności poznawczych, dojrzałość szkolna, rozwój społeczny, kształtowanie się sfery działania, rozwój osobowości (m.in. samoocena), moralny i religijny.
8.Adolescencja: rozwój fizyczny (zmiany związane z płcią), zmiany w procesach i zdolnościach poznawczych, specyfika rozwoju emocjonalnego, tożsamość, rozwój społeczny.
9. Geneza dorosłości, podstawowe pojęcia konieczne dla zrozumienia sensu zmian w okresie dorosłości.
10. Zadania rozwojowe wczesnej, średniej i późnej dorosłości
11-13. Teorie rozwoju człowieka dorosłego
14. Czynniki społeczne warunkujące zmiany w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości
15. Źródła satysfakcji życiowej w dorosłości. Dobrostan psychiczny we wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena ndst
Posiada minimalną wiedzę o rozwoju dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego w zakresie różnych podejść teoretycznych oraz zmian dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości i jej wykorzystania w sytuacjach zawodowych.
Posiada dostateczną wiedzę na temat rozwoju dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego w zakresie różnych podejść teoretycznych oraz zmian dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości. Zna zasadnicze pojęcia teoretycznych na gruncie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego. Potrafi zdiagnozować mocne i słabe strony rozwoju człowieka.
Ocena dobra: Posiada podstawową i aktualną wiedzę o rozwoju dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego w zakresie różnych podejść teoretycznych
Zna zasadnicze pojęcia teoretycznych na gruncie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego.
Zna metodologię zbierania danych psychologicznych, ich interpretowania, wyjaśniania, uprawomocniania komponentów pracy naukowej na gruncie psychologii rozwoju człowieka.
Ocena bdb:Posiada bardzo dobrą wiedzę o rozwoju dzieci i młodzieży i człowieka dorosłego w zakresie różnych podejść teoretycznych
Biegle orientuje się w pojęciach teoretycznych psychologii rozwojowej, posiada szeroka wiedzę dotyczącą specyfiki zmian dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości. Potrafi zdiagnozować mocne i słabe strony rozwoju człowieka w poszczególnych funkcjach.
Szczegółowo interpretuje zmiany rozwojowe z perspektywy różnych ujęć teoretycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z psychologii rozwojowej, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyska i S-ka Wydawnictwo.
2. Brzezińska A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP
3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka.T.1. Warszawa: PWN.
4. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2. Warszawa, PWN.
5. Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca

1. Birch A., Malim T. (1998). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: PWN.
2. Bryant P. E., Colman A. M. (red.) (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Zysk i S-ka
3. Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe \\\\\\\"Scholar\\\\\\\".
4. Brzezińska A. (2001). Dzieciństwo z perspektywy cyklu życia człowieka. W: D.Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa. Lublin: TN KUL.
5. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka. T.3. Warszawa: PWN.
6. Hurlock E. (1985). Rozwój dziecka. Warszawa: PWN.
7. Kornas-Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX.
8. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka.T.1. Warszawa: PWN.
9. Schaffer R. H. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN
10. Turner J., Helms D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.
11. Pietresiński Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: PWN
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin