Zarządzanie personelem (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Korulczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Rozumienie roli HR w organizacji
C2- Nabycie umiejętności zarządzania podstawowymi procesami HR w organizacji
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia pracy i organizacji
W2 - zainteresowanie prezentowaną problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Prawidłowo definiuje podstawowe funkcje HR w organizacji ze wskazaniem niezbędnych do ich realizacji kompetencji K_W12
2. Identyfikuje podstawowe obszary rozwojowe organizacji K_W15
3. Prawidłowo analizuje sytuacje problemowe w prezentowanych case study K_W14
4. Formułuje krytyczne wnioski dotyczące funkcjonowania wybranych firmK_W14, K_W15
UMIEJĘTNOŚCI
1. Przygotowuje analizę stanowiska pracy K_U13
2. Podejmuje prawidłowe wnioski w procesie rekrutacji K_U01, K_U08
3. Opracowuje rekomendacje rozwojowe dla organizacji K_U01, K_U06, K_U07, K_U11
4. Prezentuje syntetyczne dane wskazujące na możliwość zarządzania kulturą organizacyjną K_U08
5. Wykorzystuje wiedzę do przygotowania wskaźników w modelu kompetencyjnym K_U07
6.Przygotowuje strategię personalną w oparciu o kluczowe wartości i strategię biznesową organizacji K_U06, K_U07, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Określa priorytety działań podnoszących efektywność organizacj K_K03,i K_K10
2. Krytycznie dokonuje oceny aktualnej sytuacji wybranych firm K_K02,K_K03, K_K10
3.Postępuje zgodnie z zasadami etyki przygotowując ekspertyzy dla biznesuK_K02, K_K10
Metody dydaktyczne
Dyskusja, analiza przypadków, praca w grupach, przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Treści programowe przedmiotu
Strategia personalna
Funkcje HR w organizacji
Analiza stanowiska pracy
Model kompetencyjny
Ogłoszenie rekrutacyjne - ocena CV
Development Center - case study
Zarządzanie talentami w organizacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - Nie zna podstawowych funkcji HR
(U) - Nie potrafi przygotować rekomendacji dla organizacji w oparciu o uzyskane dane
- Nie uwzględnia prawidłowo danych w procesie rekrutacji
- Błędnie przygotowuje strategię HR
(K) - Nie potrafi dokonać krytycznej oceny aktualnej sytuacji danej organizacji pod kątem procesów HR i rekomendacji konsultanta

Ocena dostateczna:
(W) - Definiuje funkcje HR i niezbędne do ich realizacji kompetencje
(U) - Prawidłowo przygotowuje analizę stanowiska pracy
- Zgodnie z zasadami przygotowuje ogłoszenie rekrutacyjne na wybrane stanowisko
(K) - Postępuje zgodnie z zasadami etyki

Ocena dobra:
(W) - Zna podstawowe zasady wartościowania stanowisk pracy i zarządzania talentami w organizacji
(U) - Prawidłowo przygotowuje wskaźniki behawioralne do modelu kompetencyjnego
- Podejmuje prawidłowe wnioski w procesie rekrutacji
(K) - Prawidłowo dokonuje analizy sytuacji w wybranych organizacjach pod kątem procesów HR

Ocena bardzo dobra:
(W) - Potrafi podać rozwiązania case study w odniesieniu do teorii z zakresu psychologii organizacji i zarządzania
(U) - Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla wybranej organizacji
- Syntetyzuje wnioski z badań w postaci wskazówek do zarządzania kulturą organizacyjną
- Przygotowuje strategię personalną
- Przygotowuje syntetyczną analizę DC (case study)
(K) - Określa priorytety działań w obszarze HR podnoszące efektywność danej organizacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Chmiel, N. Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.
2. Leary-Joyce, J. Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Warszawa: Wolters Kluwers
3. Kożusznik, B. Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE
4. Oleksyn, T. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwers
5. Witkowski, S.A., Listwan, T. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa:Difin

Literatura uzupełniająca:
1. Pocztowski, A. Zarządzanie talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwers
2. Poels, F. Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Warszawa: Wolters Kluwers
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę