Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Joanna Mielniczek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie psychologii zdrowia jako nauki pomocnej w zrozumieniu funkcjonowania osoby w środowisku pracy.
C2 - Przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii zdrowia do promocji zdrowia i poprawy jakości życia w środowisku pracy.
C3 - Ukazanie związków między czynnikami psychicznymi a powstawaniem chorób związanych z pracą.
C4 - Prezentacja metod i narzędzi psychologicznych wykorzystywanych do diagnozy problemów w środowisku pracy.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstaw psychologii motywacji, psychologii społecznej.
W2 - Znajomość zasad katolickiej nauki społecznej w odniesieniu do pracy, pracownika i prawa pracy.
W3 - Zainteresowanie problemami zaburzeń i chorób związanymi ze środowiskiem pracy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1) student zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, czynniki wspierające jakość życia i warunkujące zachowania zdrowotne oraz rolę aktywności własnej w utrzymaniu zdrowia i poprawie jakości życia w środowisku pracy - K_W10
2) student posiada uporządkowaną wiedzę na temat różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania jednostki w środowisku pracy oraz metod ich diagnozowania; zna koncepcje wyjaśniające powstawanie i utrzymywanie się tych zaburzeń oraz różne formy udzielania pomocy psychologicznej - K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
3) student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii zdrowia oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w środowisku pracy, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania różnych zachowań człowieka posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi - K_U01
4) student ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii zdrowia, potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię psychologiczną - K_U03
5) student potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne; umie opracować propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w środowisku pracy - K_U07
6) student potrafi kompetentnie posługiwać się testami wykorzystywanymi do analizy funkcjonowania człowieka w pracy oraz środowiska pracy - K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
7) student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w środowisku pracy. Dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii zdrowia w środowisku pracy- K_K04
8) student potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole - K_K08
9) ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego w środowisku pracy - K_K09
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją / praca w grupach /analiza przypadków / dyskusja / referat/prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
Tematyka zajęć koncentruje się wokół następujących zagadnień:
1. Styl życia a zdrowie człowieka. Przekonania zdrowotne i modele wyjaśniające zmianę zachowań zdrowotnych – konstrukcja i ich wykorzystanie w promocji zdrowia.
2. Opis i identyfikacja wzorów zachowań A, B, C i D. Narzędzia psychologiczne umożliwiające ocenę i pomiar wzorów zachowań A, B, C i D między innymi: Skala Typu A-Framingham, Skala Kontroli Emocji CECS, Skala do Pomiaru Typu D – DS14.
3. Psychofizjologiczne i społeczne mechanizmy zaburzeń zdrowia związanych z pracą: wypalenie zawodowe, przewlekłe zmęczenie, uzależnienie od pracy. Ocena i pomiar zaburzeń związanych z pracą między innymi: CIS 20-R, MBI, WART, Test Ryzyka Uzależnienia od Pracy. Metody pomocy psychologicznej wobec osób doświadczających zaburzeń zdrowia związanych z pracą.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia:
1. Co najmniej dostateczna ocena z obu kolokwiów. Zaliczenie kolokwium oznacza zdobycie przynajmniej 50% punktów.
2. Zapoznanie się z lekturą dodatkową zadaną przez prowadzącego i prezentacja jej treści.
3. Aktywność na zajęciach: udział w dyskusjach, udzielanie odpowiedzi na pytania prowadzącego, przygotowanie prezentacji multimedialnej, opracowanie wyników testów, przygotowanie przypadku itp. (zdobycie 5 plusów za aktywność wiąże się z otrzymaniem oceny bardzo dobrej).
4. Obecność na zajęciach - dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Ocena bardzo dobra
(W) - student uzyskuje co najmniej 90% punktów z każdego przeprowadzonego kolokwium, potrafi nazwać, opisać i poprawnie interpretować omawiane w trakcie zajęć narzędzia psychologiczne.
(U) - student potrafi wykorzystać całość wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii zdrowia do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w środowisku pracy i wykorzystywać wiedzę w profilaktyce i promocji zdrowia, potrafi poprawnie wykorzystywać poznane narzędzia psychologiczne, bardzo dobrze interpretuje uzyskane wyniki, wyczerpująco opisuje funkcjonowanie osoby badanej oraz stawia słuszne wnioski na podstawie tego opisu.
(K) student ma świadomości znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w środowisku pracy i dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, potrafi identyfikować zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego w środowisku pracy.
Ocena dobra
(W) - student uzyskuje co najmniej 70% punktów z każdego przeprowadzonego kolokwium, zna omawiane w trakcie zajęć narzędzia psychologiczne.
(U) - student potrafi wykorzystać większość wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii zdrowia do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w środowisku pracy i wykorzystywać wiedzę w profilaktyce i promocji zdrowia, potrafi wykorzystywać poznane narzędzia psychologiczne,dobrze interpretuje uzyskane wyniki, potrafi opisać funkcjonowanie osoby badanej oraz postawić wnioski na podstawie tego opisu.
(K) student ma świadomości znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w środowisku pracy i znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, potrafi identyfikować większość zagrożeń dla zdrowia psychicznego i somatycznego w środowisku pracy.
Ocena dostateczna
(W) - student uzyskuje co najmniej 50% punktów z każdego przeprowadzonego kolokwium, zna niektóre omawiane w trakcie zajęć narzędzia psychologiczne.
(U) - student potrafi wykorzystać część wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii zdrowia do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w środowisku pracy i wykorzystywać część wiedzy w profilaktyce i promocji zdrowia, potrafi wykorzystywać poznane narzędzia psychologiczne,zazwyczaj dobrze interpretuje uzyskane wyniki badań.
(K) student rozumie znaczenie sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w środowisku pracy, zdaje sobie sprawę ze znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, potrafi identyfikować niektóre zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego w środowisku pracy.
Ocena niedostateczna
(W) - student uzyskuje mniej niż 50% punktów z każdego przeprowadzonego kolokwium, nie zna omawianych w trakcie zajęć narzędzi psychologicznych.
(U) – student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii zdrowia do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań w środowisku pracy i wykorzystywać wiedzy w profilaktyce i promocji zdrowia, nie potrafi wykorzystywać poznanych narzędzi psychologiczne, błędnie interpretuje uzyskane wyniki badań.
(K) student nie ma świadomości znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania w środowisku pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Juczyński, Z. (2009). Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
2. Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość? Warszawa: Wydawnictwo Difin.
4. Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość: stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5. Sęk, H. (2009). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:
1. Bailey, R.B. (2001). Toksyczna praca. Gdańsk: GWP.
2. Gniazdowski A. (1994). Promocja zdrowia w miejscu pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy
3. Kulik, A. (2013). Pomiar zmęczenia – przegląd narzędzi. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 4, 419-440.
4. Malinowska, D. (2014). Pracoholizm: zjawisko wielowymiarowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5. Kaczmarek Ł. D. (2016).Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: ZYSKi S-KA Wydawnictwo.
6. Duhigg, Ch. (2014). Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Warszawa: PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę