Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agata Banakiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi koncepcjami i modelami zdrowia.
C2.Ukazanie podejścia salutogenetycznego i jego praktycznych zastosowań w odniesieniu do podejścia patogenetycznego.
C3. Nauczenie uczestników korzystania z metod służących pomiarowi zmiennych psychofizjologicznych.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w równoległych wykładach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach
K_W10 zna psychologiczne koncepcje zdrowia i choroby, czynniki wspierające jakość życia i warunkujące zachowania zdrowotne oraz rolę aktywności własnej w utrzymaniu zdrowia i poprawie jakości życia posiada wiedzę na temat specyfiki psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz metod stosowanych w procesie rehabilitacji.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup społecznych oraz organizacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia prowadzone są metodą dydaktyczną
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Zajęcia 1. Wprowadzenie do problematyki: przegląd zagadnień, psychologia zdrowia jako dziedzina wiedzy i praktyki, związki z medycyną behawioralną, psychologią kliniczną, medycyną
psychosomatyczną; przyczyny powstania, główne obszary zainteresowań;

Zajęcia 2. Podstawy teoretyczne psychologii zdrowia: terminologia specjalistyczna, koncepcje i modele zdrowia, holistyczne ujęcie zdrowia, podejście patogenetyczne i salutogenetyczne; budowanie modeli zdrowia

Zajęcia 3. Zachowania zdrowotne: definicje, charakterystyka zachowań niekorzystnych dla zdrowia, determinanty zachowań zdrowotnych; zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu

Zajęcia 4. Modyfikacja zachowań niekorzystnych dla zdrowia: programy profilaktyczne i ich
skuteczność, promocja zdrowia i prewencja

Zajęcia 5. Psychologiczne uwarunkowania podatności na choroby somatyczne: rola osobowości,
wzajemne związki, mechanizmy łączące osobowość z chorobami, analiza przypadków

Zajęcia 6. Kolokwium

Zajęcia 7. Noopsychosomatyka: wielowymiarowość ludzkiej egzystencji, aktywność noetycznego wymiaru osobowości, analiza podejmowania decyzji w odniesieniu do zdrowia i choroby

Zajęcia 8. Psychologiczne uwarunkowania procesu leczenia: czynniki decydujące o podjęciu leczenia, postawy wobec choroby, właściwości osobowości sprzyjające zdrowiu

Zajęcia 9. Biologiczne sprzężenie zwrotne: teoretyczne podstawy biofeedbacku, eeg biofeedback w odniesieniu do psychologii, aparatura i możliwości narzędzi biofeedback
Zajęcia 10. Kwestionariusz SOC - Poczucia Koherencji: problematyka poczucia koherencji, interpretacja wyników, diagnoza
Zajęcia 11. Kolokwium
Zajęcia 12. Metoda Biofeedback: prezentacja narzędzi do pomiaru zmiennych fizjologicznych, przykładowe zadania i ich interpretacja, tworzenie profilu psychofizjologicznego
Zajęcia 13. Kwestionariusz CISS: opis metody, interpretacja wyników, zastosowanie praktyczne, umiejętność tworzenia profilów
Zajęcia 14. Zaliczenie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych terminów z zakresu psychologii zdrowia
(U) Student nie potrafi zastosować i krytycznie ocenić wiedzę z zakresu zastosowania psychologii zdrowia
(K) Student nie potrafi wykorzystać wiedzę w stosowaniu metod diagnostycznych psychologii zdrowia w praktyce psychologa

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu podstaw psychologii zdrowia
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze z zakresu psychologii zdrowia
(K) - Student rozumie istotę zastosowania metod psychologii zdrowia, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z podstaw psychologii zdrowia oraz jej zastosowania
(U)- Student potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do określenia istoty i przydatności wiedz z zakresu zdrowia i choroby jednostki
(K)- Student zna zakres problematyki psychologii zdrowia i jej praktyczne implikacje w pracy psychologa

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu podstaw, istoty psychologii zdrowia i jej zastosowania
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze psychologii zdrowia
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz wykorzystać wiedzę w samodzielnej pracy warsztatowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (do 5 pozycji)
1. Bishop G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wyd. ASTRUM.
2. Heszen-Niejodek I., Sęk H. (red.) (1997). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
3. Heszen I., Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
4. Popielski, K.(1994). Noetyczny wymiar osobowości. Lublin: RW KUL. (I wydanie 1993).
5. Sheridan C.L., Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia.

Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1. Dolińska-Zygmunt G. (red.) (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. UW.
2. Popielski, K. (1999). Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego. Przegląd psychologiczny, T. 42, 4, (s. 17-41).
3. Popielski, K. (2008). Psychologia egzystencji: wartości w życiu. Wydawnictwo KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę