Psychologia uzależnień (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Chwaszcz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy w zakresie psychologii uzależnień obejmującej kryteria uzależnienia, uwarunkowania uzależnienia, psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnienia, specyfikę uzależnienia od poszczególnych substancji psychoaktywnych oraz czynności.
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza psychologiczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Osoba nabędzie wiedzę w zakresie: kryteriów uzależnienia, czynników warunkujących powstanie uzależnienia, mechanizmów podtrzymujących uzależnienie, skutków uzależnienia, objawów uzależnienia z uwzględnieniem specyfiki środka uzależniającego.
UMIEJĘTNOŚCI
Osoba nabędzie umiejętności: diagnozy trudności związanych z uzależnieniem w funkcjonowaniu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym osoby przyjmującej środki psychoaktywne oraz diagnozy mechanizmów uzależnienia.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba nabędzie świadomości własnej wiedzy w obszarze uzależnień oraz pozna sposoby jej doskonalenia. Będzie potrafiła organizować pracę w obszarze psychologii uzależnień. Rozumie funkcjonowanie pacjenta uzależnionego i rolę psychologa w pracy z nim. Potrafi formułować i rozwiązywać problemy etyczne.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Umiejscowienie psychologii uzależnień w psychologii jako nauce o człowieku
2. Definicje i koncepcje uzależnień
3. Kryteria uzależnienia i kontrowersje wokół uzależnień behawioralnych
4. Uwarunkowania (czynniki ryzyka) uzależnienia
5. Czynniki ochraniające (podmiotowe, środowiskowe)
6. Mechanizmy uzależnienia
7. Skutki uzależnienia (podmiotowe, rodzinne, społeczne, zawodowe)
8. Specyfika objawów uzależnienia od poszczególnych substancji psychoaktywnych
9. Kierunki pracy z pacjentem uzależnionym (abstynencja i redukcja szkód)
10. Profilaktyka uzależnienia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
nabycie wiedzy z przedmiotu - weryfikacja na podstawie testu wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Jabłoński P., Bukowska B., Czabała C. (red.). (2012). Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów. Warszawa: KBPN, s. 15-103
Seligman M., Walker E., Rosenhan D. (2001). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 616-686
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 875
Literatura uzupełniająca:
Connors G., DiClemente C., Velasquez M., Donovan D. (2013). Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Kraków: Wydawnictwo UJ
Czabała C. (2008). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN
De Leon G. (2003). Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda. Warszawa: KBPN
Erickson C. (2010). Nauka o uzależnieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia. Warszawa: Wydawnictwo UW
Habrat B. (red.). (2016). Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Miller P. (red.). (2013). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo UW
Miller W., Forcehimes A., Zweben A. (2014). Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Kraków: Wydawnictwo UJ
Niewiadomska I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Doniesienia z badań. Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin