Statystyka opisowa (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Fudali-Czyż
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zdobycie wiedzy z zakresu:
C1 - poszczególnych etapów postępowania badawczego
C2 - statystyki opisowej
C3 - korelacji
C4 - estymacji parametrów
Wymagania wstępne
zaliczenie trzech semestrów na studiach z psychologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego ze szczególnym naciskiem na etapy konstruowania eksperymentu psychologicznego (z określeniem zmiennych i ich operacjonalizacją); student zna statystyki opisowe i ich zastosowanie w analizie danych z badań psychologicznych; student zna parametryczne i nieparametryczne współczynniki korelacji i ich zastosowanie w analizie danych z badań psychologicznych oraz zna analizę regresji liniowej prostej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09. Student potrafi wyróżnić w pytaniu badawczym zmienną zależną i niezależną i określić ich typ; student potrafi dobrać do danej zmiennej właściwe statystyki opisowe i je obliczyć; student potrafi dobrać do analizy wyników badań korelacyjnych odpowiednie współczynniki korelacji w zależności od rodzaju zmiennych; student potrafi zinterpretować wyniki współczynników korelacji i analizy regresji liniowej prostej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K10. Student potrafi krytycznie ocenić przydatność metod statystycznych
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną; zastosowanie aplikacji mentimeter do interaktywnych prezentacji
Treści programowe przedmiotu
Wykład I. Definicja i objaśnienie podstawowych pojęć: próba, populacja, estymator, parametr, zmienna (ciągła i skokowa), dychotomizacja zmiennej, rodzaje zmiennych, etapy procesu badawczego

Wykład II. Dokonanie rozróżnienia pomiędzy zmienną zależną i niezależną/schematem badań korelacyjnych i eksperymentalnych/zmienną klasyfikacyjną i manipulacyjną/zmienną główną i uboczną/problem badawczy i hipoteza/dojrzały i niedojrzały problem badawczy/dobrze i nie dobrze sformułowane hipotezy badawcze; definicja i objaśnienie pojęć: operacjonalizacja zmiennych/kontrola zmiennych w trakcie badań psychologicznych

Wykład III. Definiowanie pojęć: operat losowania, jednostka losowania, jednostka populacji; metody doboru próby badawczej;

Wykład IV. rozkład liczebności; objaśnienie zasad posługiwania się przedziałami klasowymi/obliczania rozkładu liczebności skumulowanych; skośność, kurtoza; interpretacja miar asymetrii/koncentracji rozkładów liczebności; rodzaje rozkładów ze względu skośność i kurtozę

Wykład V. opis miar tendencji centralnej, położenia i zmienności i warunki ich zastosowania; typy rozkładów ze względu na modalną; Porównanie pojęć: proporcja, stosunek, procent i prawdopodobieństwo;

Wykład VI. definicja pojęć: zmienna losowa, rozkład teoretyczny/empiryczny/dwumianowy, krzywa normalna, dystrybuanta; wyliczenie właściwości rozkładu normalnego i podkreślenie jego znaczenia;

Wykład VII. Objaśnienie właściwości skali standardowej i jej rodzaje; cel i sposób obliczania wyników standaryzowanych/przekształcenia normalnego; Objaśnienie celu i sposobu obliczania obszaru pod krzywą normalną;

Wykład VIII. Definicja pojęć: korelacja dodatnia/ujemna; wyliczenie warunków zastosowania współczynnika korelacji r Pearsona i etapów interpretacji współczynników korelacji

Wykład IX. Objaśnienie celu i sposobu obliczania współczynnika determinacji; zaprezentowanie i objaśnienie sposobów graficznej ilustracji wspólnej wariancji między zmiennymi/zależności korelacyjnej/brak korelacji/silną, słabą zależność dodatnią/ silną, słabą zależność ujemną/zależność krzywoliniową

Wykład X. Objaśnienie, czym jest regresja liniowa; porównanie współczynnika regresji b i beta; objaśnienie związku pomiędzy równaniem regresji, korelacją a predykcją; objaśnienie skrótu PRE

Wykład XI. Definicja pojęć: odstające obserwacje/niejednorodność w próbie/korelacje pozorne; wyliczenie i objaśnienie kroków, jakie warto podjąć, aby zweryfikować istnienie związku pomiędzy zmiennymi; porównanie nieparametrycznych i parametrycznych współczynników korelacji

Wykład XII. Wyliczenie współczynników korelacji opartych na rangach i warunków ich zastosowania/ich wad i zalet

Wykład XIII. Zinterpretowanie współczynników korelacji opartych na rangach

Wykład XIV. Wyliczenie wad i zalet nieparametrycznych współczynników korelacji

Wykład XV. Wyliczenie i objaśnienie warunków, jakie należy spełnić, aby można było stwierdzić zależność przyczynową; porównanie zależności korelacyjnej i przyczynowo-skutkowej oraz wyliczenie modeli badań, w których te zależności są ustalane/weryfikowane; warunki określania właściwej liczebności próby;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test egzaminacyjny obejmuje całość materiału wykładu i nie wykracza poza niego.
Cały test będzie podzielony na 2 bloki po ok. 25 pytań w każdym:
I blok: Etapy postępowania badawczego i statystyki opisowe
II blok: Rozkład normalny, korelacje i regresja liniowa prosta
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
:
1. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
2. 
Ferguson, G.A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

3. Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). STATYSTYKA:
Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Literatura uzupełniająca:
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin