Historia filozofii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maksymilian Roszyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z problematyką i głównymi koncepcjami filozofii europejskiej od starożytnej Grecji do czasów współczesnych.
Wymagania wstępne
W1- podstawowa wiedza dotycząca historii Europy
W2- umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza: student zna i rozumie rolę i znaczenie filozofii w kształtowaniu się kultury europejskiej; student zna główne nurty filozofii; student zna terminologię i naczelne idee wypracowane przez filozofów od starożytności po współczesność; student zna poglądy czołowych filozofów (K_W02). Umiejętność: student potrafi wykorzystać informacje uzyskane z wykładu i przeczytanych lektur; student potrafi zanalizować tekst historyczny, ustalić zawarte w nim problemy, zdefiniować terminy i strukturę; student posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię filozoficzną dla danej koncepcji filozoficznej; student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu (K_U01); Kompetencje społeczne: student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych; student jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania filozoficzne oraz student jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (K_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny.
Treści programowe przedmiotu
1. Presokratycy: skrzydło jońskie i italskie
2. Sofiści i Sokrates, szkoły sokratyczne
3. Platon
4. Arystoteles
5. Szkoły hellenistyczne: epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm
6. Filozofia późnej starożytności: Filon, Ojcowie Kościoła
7. Filozofia średniowieczna: Anzelm z Canterbury, Tomasz z Akwinu, William Ockham
8. Galileusz i narodziny nowoczesnego przyrodoznawstwa
9. Kartezjusz
10. Leibniz
11. Empiryzm brytyjski
12. Kant
13. Pozytywizm i ewolucjonizm
14. Kierkegaard
15. Nietzsche
16. Husserl i fenomenologia
17. Heidegger
18. Russell i filozofia analityczna
19. Wittgenstein
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2 - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii europejskiej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli; umiejętności: nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Na ocenę 3 – Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii europejskiej nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli; uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 4 – Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. dziejów filozofii europejskiej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej oraz zna poglądy czołowych myślicieli; potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej; czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy; jest zaangażowany dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu
Na ocenę 5 – Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. dziejów filozofii europejskiej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej, zna gruntownie poglądy czołowych myślicieli; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu; ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych; w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (wiele wydań)
F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-11, Warszawa 1998, 2004.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin