Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Barbara Borowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z zasadami konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz innowacyjnego wdrażania ich w praktyce zawodowej.
Wymagania wstępne
W1 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę pedagogiczną i społeczną do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych oraz analizy i interpretacji zjawisk oświatowo-społecznych.
W2 - Wiedza szczegółowa w zakresie diagnostyki środowiska i profilaktyki społecznej, teoretycznych podstaw wychowania oraz podstaw prawnych działalności pedagogicznej i funkcjonowania instytucji.
W3 – Gotowość do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym na poziomie rozszerzonym.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społeczno-pedagogicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K17 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia - metoda problemowa, projektowa, prezentacje multimedialne, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, praca z dokumentem.
Wprowadzenie studentów w poszczególne zagadnienia poprzez prezentację multimedialną, pakiet podstaw prawnych.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, zestaw aktów prawnych i pakiet dydaktyczny niezbędny do realizacji danego tematu.
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady konstruowania szkolnych i pozaszkolnych programów edukacyjnych.
2. Etapy projektowania programów innowacyjnych i autorskich.
3. Kryteria (dobrego programu) wartościowania oraz poprawność programów.
4. Wewnątrzszkolny system wychowania – kryteria programu wychowawczego i profilaktycznego.
5. Ewaluacja programu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie zna terminologii używanej w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym na poziomie rozszerzonym. U - nie posiada pogłębionych umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społeczno-pedagogicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. K – nie odznacza się świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Ocena dostateczna
W - student zna terminologię używaną w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym na poziomie rozszerzonym. U - posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społeczno-pedagogicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych. K - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Ocena dobra
W - student zna definiuje i refleksyjnie wyjaśnia terminologię używaną w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym na poziomie rozszerzonym. U – posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społeczno-pedagogicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. K - ma pełną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Ocena bardzo dobra
W - student zna definiuje i krytycznie interpretuje terminologię używaną w konstruowaniu szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz jej zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym na poziomie rozszerzonym. U – posiada pełne umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społeczno-pedagogicznych, przy użyciu różnych źródeł oraz racjonalnego interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. K – ma dogłębną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest przekonany o potrzebie ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Adamek I., Teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania programów szkolnych, Kraków 2007.
Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Warszawa 2003.
Jankowski B., Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego, Poznań 2001.
Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.
Pachociński R., Współczesne systemy edukacyjne, Warszawa 2004.
Gaś Z. B., Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Poradnik metodyczny, Warszawa 2003.
Kołodziejczyk A., Profilaktyka uzależnień dla klas I-III, Warszawa 1991
Markowska M., Program pracy profilaktycznej w szkole średniej. „Kwartalnik Edukacyjny”, 1 (2003).
Pielachowski J., Jak opracować i nadzorować szkolny program profilaktyki. Część druga- jak opracować dokument programowy, jak go realizować i monitorować? „Edukacja Medialna” 2 (2003).
Literatura uzupełniająca:
Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2002.
Borowska B., Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej, [w:] Człowiek w pedagogice pracy, red. B. Baraniak, Difin, Warszawa 2012, ss. 59-73.
Borowska B., Wartość zawodu w świadomości młodzieży polskiej i francuskiej, [w:] Rodzina, edukacja, resocjalizacja – wybrane zagadnienia, red. G. Chojnacki, ks. Z. Iwański, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2012, ss. 85-97.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.
Dziewulak D., Systemy szkolne w Unii Europejskiej, Warszawa 1992.
Gnitecki J. (red.), Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym, Poznań 2006.
Kropiwnicki J. (red.), Wewnątrzszkolny system wychowania, Jelenia Góra 2000.
Simm M., Węgrzyn-Jonek E., Budowanie szkolnego programu profilaktyki, Kraków 2002.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę