Andragogika (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie podstaw teoretycznych, obszaru badań andragogiki
C2 - zapoznanie studenta z wielowymiarową i interdyscyplinarną problematyką andragogiki
C3- zapoznanie z szansami, możliwościami i perspektywami wykorzystania edukacji ustawicznej w zakresie rozwijania kompetencji i zainteresowań człowieka dorosłego
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna podstawowe zagadnienia andragogiki, charakteryzuje przedmiot, obszary badawcze, metody badań oraz kluczowe kategorie tej subdyscypliny - K_W01, K_W02, K_W13;
2. student zna podstawowe koncepcje rozwoju ludzi dorosłych; charakteryzuje zadania rozwojowe człowieka dorosłego, kryzysy i problemy w okresie dorosłości z uwzględnieniem zdobywania kwalifikacji i kompetencji poprzez kształcenie przez całe życie, a także zna koncepcje uczenia się dorosłych - K_W91, K_W97;
3. student charakteryzuje istotę i współczesne trendy rozwojowe edukacji ustawicznej - K_W08, K_W19.

UMIEJĘTNOŚCI
1. student analizuje drogę rozwoju jednostki z uwzględnieniem edukacji ustawicznej - K_U10;
2. student przeprowadza analizę edukacji ustawicznej oraz znaczenia pracy w życiu człowieka - K_U01;
3. student analizuje wymagania współczesnego rynku pracy oraz problemy związane z pracą zawodową i rozwojem człowieka dorosłego - K_U02;
4. student ocenia znaczenie kształcenia ustawicznego oraz wspierania rozwoju człowieka dorosłego - K_U07, K_U84;
5. student projektuje elementy procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem możliwości człowieka dorosłego w ramach różnych form edukacji ustawicznej - K_U11, K_U12.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na aktywność dotyczącą własnego rozwoju zawodowego, posiada świadomość konieczności uczenia się przez całe życie - K_K48;
2. student ma świadomość znaczenia wspierania rozwoju osób dorosłych - K_K01;
3. student dostrzega możliwości rozwojowe osób dorosłych, jest gotowy do prowadzenia działań w tym zakresie - K_K05, K_K45.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie, metody aktywizujące, dyskusja, studium przypadku, prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Andragogika jako nauka. Miejsce andragogiki w systemie nauk o wychowaniu, paradygmaty teoretyczne w andragogice, problematyka badawcza, zadania andragogiki, funkcje andragogiki, metody badawcze, podstawowe pojęcia występujące w andragogice, różnice między pedagogiką a andragogiką.
2. Koncepcje rozwoju człowieka dorosłego. Fazy rozwoju, zadania rozwojowe, kryzysy i problemy wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
3. Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego,społecznego, psychologicznego, dorosłość jako stan społeczny, jako proces rozwoju psychicznego, dorosłość jako proces społeczno-kulturowy, dorosłość w społeczeństwach, tradycyjnych, otwartych i ponowoczesnych; dorosłość a dojrzałość.
4. Koncepcje uczenia się ludzi dorosłych. Dorosły jako uczeń. Modele pracy z osobami dorosłymi.
5. Pojęcie, koncepcje, formy i instytucje edukacji ustawicznej.
6. Typy i nurty edukacji dorosłych na świecie i w Polsce. Organizacja kształcenia ludzi dorosłych. Trendy dotyczące edukacji dorosłych.
7. Wychowanie człowieka dorosłego. Istota, pojęcie i potrzeba wychowania człowieka dorosłego. Samowychowanie i samokształcenie człowieka dorosłego (definicje, dziedziny, formy, metody, warunki).
8. Podstawowe role społeczne dorosłych – jako problem andragogiczny. Rola pracy w życiu człowieka - wymiary aktywności edukacyjnej pracujących, (kształcenie, dokształcanie, doskonalenie, kształcenie ustawiczne). Wspieranie osób dorosłych w różnych sytuacjach życiowych.
9. Cele i treści edukacji dorosłych. Rodzaje i przykłady zajęć edukacyjnych dla dorosłych.
10. Nauczyciel dorosłych - wykształcenie, kompetencje zawodowe i osobowościowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu andragogiki.
(U) - Student nie potrafi analizować możliwości i potrzeb rozwojowych człowieka dorosłego i znaczenia edukacji ustawicznej.
(K) - Student nie jest aktywny podczas zajęć

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu andragogiki.
(U) - Student potrafi analizować niektóre aspekty rozwoju człowieka dorosłego i kształcenia ustawicznego.
(K) - Student rozumie potrzebę przygotowania do zajęć i aktywności, ale rzadko ją przejawia

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zagadnień z zakresu andragogiki.
(U) - Student potrafi analizować możliwości i potrzeby rozwojowe człowieka dorosłego oraz znaczenie edukacji ustawicznej.
(K) - Student systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny, potrafi pracować w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu andragogiki.
(U) - Student potrafi przygotować i prowadzić zajęcia dla dorosłych z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Aleksander T., Andragogika, Radom-Kraków 2009.
Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 2004.
Malewski M., Teorie andragogiczne. Wrocław 1998.
Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 2007.
Knowles M. S. Edukacja dorosłych – Podręcznik akademicki. Warszawa 2009.
Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Radom 1996.

Literatura uzupełniająca
Kwiatkowski S.M., Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa - Radom 2008.
Delors J. (red.)., Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
Saran J. (red.)., Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000.
Przybylska E.(red.): Andragogiczne watki, poszukiwania, fascynacje. Toruń 2001..
Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę