Historia Polski XX wieku (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Wadowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Dostarczenie wiedzy na temat głównych wydarzeń i ich uczestników w najnowszej historii Polski (od 1944 r.)
C2 – Uświadomienie znaczenia znajomości historii dla ogólnych kompetencji dziennikarza
C3 – Ukształtowanie umiejętności interpretowania aktualnych wydarzeń z uwzględnieniem tła historycznego
Wymagania wstępne
Znajomość historii Polski i Europy na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student identyfikuje i opisuje najważniejsze wydarzenia, ich przyczyny i następstwa oraz uczestników z najnowszej historii Polski, uwzględniając również perspektywę komunikacyjną (K_W06, K_W07)
2. Student wskazuje historyczne uwarunkowania aktualnych wydarzeń, stanów rzeczy i procesów zmian (K_W11)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student analizuje współczesne wydarzenia i procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe z wykorzystaniem perspektywy historycznej (K_U01)
2. Student posługuje się adekwatnym językiem w opisywaniu i analizowaniu procesu historycznego i faktów z przeszłości (K_U07)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje wrażliwość na historyczne uwarunkowania zbiorowych postaw i działań, wykazuje szacunek i zrozumienie wobec różnych interpretacji historii (K_K05)
2. Student wykazuje aktywność w poszerzaniu i rozwijaniu swojej wiedzy historycznej (K_K01)
Metody dydaktyczne
Wykład podający
Wykład problemowy
Treści programowe przedmiotu
1. Okres powojenny: wprowadzanie totalitarnego porządku politycznego, zmiany granic, przekształcenia struktury społecznej
2. Stabilizacja PRL: stalinizm, przesilenie 1956 r., stabilizacja lat 60., obchody millenium chrztu Polski, wydarzenia 1968 r.
3. Działalność opozycyjna wobec komunizmu: charakterystyka środowisk opozycyjnych i form działalności, narastanie kryzysu w latach 70.
4. Ruch społeczny „Solidarność”: strajki roku 1980, powstanie i charakterystyka ruchu, zakres i formy działania, stan wojenny
5. Droga do suwerenności w l. 80.: sytuacja społeczna, polityczna, gospodarcza w l. 80., słabość władzy komunistycznej, wybory 1989 r.
6. Kształtowanie się demokracji w latach 90.: przemiany gospodarcze, uwłaszczenie nomenklatury, budowa systemu wielopartyjnego, kwestie rozliczenia PRL, sojusze i orientacja ku UE
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma egzaminu – pisemna

Ocena niedostateczna
Wiedza: student nie potrafi zidentyfikować i opisać najważniejszych wydarzeń, ich przyczyn i następstw w najnowszej historii Polski, z uwzględnieniem perspektywy komunikacyjnej; nie potrafi wskazać historycznych uwarunkowań bieżących wydarzeń, stanów rzeczy i procesów zmian
Umiejętności: student nie potrafi analizować współczesnych wydarzeń i procesów społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych z uwzględnieniem perspektywy historycznej; nie posługuje się adekwatnym językiem w opisywaniu i analizowaniu procesu historycznego i faktów z przeszłości
Postawy: student nie wykazuje wrażliwości na historyczne uwarunkowania zbiorowych postaw i działań, nie wykazuje szacunku i zrozumienia wobec różnych interpretacji historii; nie wykazuje aktywności w poszerzaniu i rozwijaniu swojej wiedzy historycznej
Ocena dostateczna
Wiedza: student identyfikuje i opisuje niektóre najważniejsze wydarzenia, ich wybrane przyczyny i następstwa w najnowszej historii Polski, częściowo uwzględnienia perspektywę komunikacyjną; wskazuje ogólnie historyczne uwarunkowania bieżących wydarzeń, stanów rzeczy i procesów zmian
Umiejętności: student powierzchownie analizuje współczesne wydarzenia i procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe z uwzględnieniem perspektywy historycznej; posługuje się częściowo adekwatnym językiem w opisywaniu i analizowaniu procesu historycznego i faktów z przeszłości
Postawy: student wykazuje niewielką wrażliwość na historyczne uwarunkowania zbiorowych postaw i działań, wykazuje częściowe zrozumienie wobec różnych interpretacji historii; wykazuje niewielką aktywność w poszerzaniu i rozwijaniu swojej wiedzy historycznej
Ocena dobra
Wiedza: student poprawnie identyfikuje i opisuje większość najważniejszych wydarzeń, ich przyczyny i następstwa w najnowszej historii Polski, uwzględnienia perspektywę komunikacyjną; poprawnie wskazuje historyczne uwarunkowania bieżących wydarzeń, stanów rzeczy i procesów zmian
Umiejętności: student poprawnie analizuje współczesne wydarzenia i procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe z uwzględnieniem perspektywy historycznej; posługuje się przeważnie adekwatnym językiem w opisywaniu i analizowaniu procesu historycznego i faktów z przeszłości
Postawy: student wykazuje przeciętną wrażliwość na historyczne uwarunkowania zbiorowych postaw i działań, wykazuje zrozumienie wobec różnych interpretacji historii; wykazuje standardową aktywność w poszerzaniu i rozwijaniu swojej wiedzy historycznej
Ocena bardzo dobra
Wiedza: student poprawnie identyfikuje i szeroko opisuje większość najważniejszych wydarzeń, ich przyczyny i następstwa w najnowszej historii Polski, uwzględnienia perspektywę komunikacyjną; bezbłędnie wskazuje historyczne uwarunkowania bieżących wydarzeń, stanów rzeczy i procesów zmian
Umiejętności: student w sposób pogłębiony analizuje współczesne wydarzenia i procesy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe z uwzględnieniem perspektywy historycznej; swobodnie posługuje się adekwatnym językiem w opisywaniu i analizowaniu procesu historycznego i faktów z przeszłości
Postawy: student wykazuje wysoką wrażliwość na historyczne uwarunkowania zbiorowych postaw i działań, wykazuje zrozumienie i szacunek wobec różnych interpretacji historii; wykazuje ponadstandardową aktywność w poszerzaniu i rozwijaniu swojej wiedzy historycznej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2010.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.
Gędek M., Nieznane dzieje Polski 1943-2015, Warszawa 2016.
Michalak R., Piasecki A., Polska 1945-2015. Historia polityczna, Warszawa 2016.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2005.
Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.
Terlecki R., Polska w niewoli 1945-1989, Kraków 2015.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin