Seminarium doktoranckie z antropologii społecznej (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
- opracowywanie szczegółowych problemów z obszaru antropologii społecznej
Wymagania wstępne
- zaliczony semestr zimowy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K-W01 ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia socjologii/antropologii i roli socjologa/antropologa w społeczeństwie
K_WO2 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu socjologii /antropologii w strukturze nauk
K_WO3 - zna metody właściwe dla współczesnej antropologii kultury
K_WO4 - zna tradycyjne i współczesne teorie antropologiczne
K_WO7 - zna specjalistyczne narzędzia badawcze w zakresie antropologi kultury
UMIEJĘTNOŚCI
K_UO1- potrafi porządkować i syntetyzować informacje z różnych źródeł
K_U02-umie wykorzystywać wiedze socjologiczną/antropologiczną do badania wybranych zjawisk i procesów kulturowych
K_UO4 - w języku polskim i obcym pisze prace i/lub wygłasza referaty
K_UO6 - włącza się aktywnie i twórczo w organizację życia naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_KO3 w trakcie pozyskiwania danych ma na względzie poszanowanie \"inności\" kulturowej (dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej)
K_KO1- krytycznie dostrzega stan własnej wiedzy
K_KO6 - uczestniczy w życiu naukowym
Metody dydaktyczne
metoda problemowa, praca z tekstem
Treści programowe przedmiotu
Wybrane zagadnienia:
1/ kultura duchowa - z perspektywy antropologii funkcjonalno-strukturalnej (jej ograniczenia),2/ Funkcje religii,3/ W stronę semantycznego ujęcia kultury/religii,4/ Religia a zdrowy rozsądek,5/ Performatywna funkcja słowa/modlitwy, 6/ Współczesne wymiary antropologicznego poznania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- warunkiem zaliczenia semestru jest przygotowanie roboczej wersji projektu (np. w formie wystąpienia z referatem na konferencji, przygotowania artykułu do publikacji w czasopiśmie punktowanym itd.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrana literatura:
- każdy z uczestników seminarium wzbogaca własną bibliografie na potrzeby swojej pracy
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem