Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zakłada się znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych, socjologicznych, metodyki opiekuńczo - wychowawczej, opanowanie wiadomości z przedmiotu Instytucje opieki i wychowania.
Zapoznanie z : cechami dobrego planu,rodzajami planów w pracy opiekuńczo-wychowawczej, trudnościami w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej.Celem zajęć jest także opracowanie przykładowego rocznego planu pracy placówki i miesięcznego planu pracy wychowawcy z grupą wychowawczą.Ćwiczenia winny także zaowocować poznaniem metodyki pracy wychowawcy grupy tj. dokumentacja w pracy opiekuńczo-wychowawczej, budowanie własnego warsztatu pracy, kształtowanie kontaktu i więzi opiekuna - wychowawcy z dzieckiem w procesie opieki i wychowania, style i formy komunikowania się wychowawcy z wychowankiem, podmiotowy charakter relacji wychowawcy z wychowankiem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ujęcie placówek opiekuńczo - wychowawczych jako jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ich zadań oraz podziału ze względu na specyfikę działań. 1. Planowanie i organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej:- podstawowe operacje składające się na proces planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej - źródła i kryteria poprawności planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej-struktura i możliwości konstruowania planu działania opiekuńczo- wychowawczego- cechy dobrego planu - rodzaje planów w pracy opiekuńczo-wychowawczej - trudności w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej - znaczenie planu jako swoistego programu działania 2. Metodyka pracy wychowawcy grupy3. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach.4. Prowadzenie grupy wychowawczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa: - Dąbrowski Z., Gajewska G., Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej, Zielona Góra 1995.- Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Zielona Góra 2004.- Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2002.- Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, Część I. Lublin 1986.- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 r w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005).
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę