Współczesne kierunki zarządzania oświatą (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podsawowej wiedzy dotyczącej zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu oświatą.
Wymagania wstępne
technologie informacyjne,
współczesne kierunki zarządzania oświatą
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W48 Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania placówką oświatową
K_W50 posiada uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach zarządzania oświatą, jej podstaw organizacyjnych, czynnikach, elementach i metodach zarządzania, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U39 Potrafi zaprojektować elementy organizacji i zarządzania w szkole
K_U42 sprawnie posługuje się współczesną wiedzą o zarządzaniu i organizacji w oświacie w analizie podstawowych i złożonych zjawisk występujących w działalności szkoły i przedszkola, także z umiejętnością zastosowania technologii informacyjnej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K09 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Treści programowe przedmiotu
 Pojęcie zarządzania i funkcje zarządzania – 3 godz.
 Struktury organizacyjne w oświacie – 2 godz.
 Planowanie w organizacji oświatowej – 3 godz.
 Finansowe aspektu zarządzania w oświacie – 3 godz.
 Elementy marketingu w oświacie – 2 godz.
 Zarządzanie personelem organizacji oświatowej – 2 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra: Spełnia 100% wymagań odnośnie wymaganiej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena dobra: Spełnia 80% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Ocena dostateczna: Spełnia 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena niedostateczna: Spełnia mniej niż 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. John R. Schermerhorn, Jr., Zarządzanie, PWE Warszawa 2008
2. Ricky Griffin, Postawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004
3. Horst Steinmann, Georg Schreyögg, Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie: teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Koźmińskiego, Włodzimierz Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin