Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Borowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest omówienie problematyki terapii pedagogicznej i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji w zakresie pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę oddziaływań.
K_W44 Posiada wiedzę na temat sposobów diagnozowania i projektowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
K_W68 Ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podopiecznych ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi (w tym resocjalizacyjnymi) - w różnych środowiskach.
K_W75 ma uporządkowaną wiedzę na temat kształcenia i wychowania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U27 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych i terapeutycznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U71 potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działań z zakresu pracy z wychowankami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposób postępowania, potrafi dobierać środki metody pracy w celu efektywnego wykonywania pojawiających się zadań zawodowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K11 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga i terapeuty.
K_K45 jest wrażliwy na problemy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady terapii pedagogicznej.
2. Organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej oświacie.
3. Skład i zadania zespołu koordynującego pracę z uczniem ze SPE.
4. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
5. Trudności uczniów wynikające z uszkodzenia słuchu.
6. Czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia w uszkodzeniem słuchu.
7. Narzędzia diagnostyczne do oceny funkcjonowania ucznia w wadą słuchu.
8. IPET dla ucznia z uszkodzonym słuchem.
9. Możliwości i ograniczenia uszkodzenia z wadą słuchu.
10. Narzędzia diagnostyczne do oceny funkcjonowania ucznia w wadą wzroku.
11. Zasady pracy w procesie edukacyjnym ucznia z uszkodzonym wzrokiem.
12. Organizacja miejsca pracy ucznia z wadą wzroku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)
2. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. Rec. J. Wrona. Warszawa: MEN 2010.
3. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik. Warszawa: MEN 2010.
4. Czajkowska I, Herda K.Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSiP 1989.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin