Logika (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Kształcenie kultury logicznej, tj. zapoznanie studentów z językiem jako skutecznym i sprawnym sposobem poznania i komunikacji, aby nabyli kompetencje poznawcze w zakresie rozpoznawania poprawnego i błędnego użycia języka (błędy językowo-poznawcze) oraz wykonywania czynności wiedzotwórczych
2. Nauczenie postawy krytycznego myślenia i uwrażliwienia na manipulację
Wymagania wstępne
---
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu semiotyki i metodologii
student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi naukowych (filozoficznych)
student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną
student ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej (semiotycznej, metodologicznej) w kształtowaniu kultury duchowej

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych
student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę i syntezę różnych idei, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych
\"student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy,
założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy\"
student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (np. psycholingwistyka, socjolingwistyka)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
student rozumie potrzebę rozwijania swej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii w celu zdobywania coraz większej kultury logicznej przydatej w komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
1. Referowanie materiału dydaktycznego przez wcześniej wyznaczonego studenta
2. Analiza wykładu,
3. Analiza tekstu podręczników
Treści programowe przedmiotu
1. Logika: działy
2. Semiotyka jako logiczna teoria znaku (językowego)
3. Język: jego definicja, odmiany, funkcje i struktura
4. Struktura języka. Wyrażenia językowe: ich definicje, odmiany, struktura i funkcje
5. Wyrażenia językowe: zdania (definicja, odmiany, struktura i funkcje)
6. Wyrażenia językowe: nazwa (definicja, odmiany, struktura i funkcje)
7. Wyrażenia językowe: funktor (definicja, odmiany, struktura i funkcje)
8. Błędy językowe: definicja i odmiany
9. Metodologia nauk i jej główne działy
10. Teoria pytań (definicja pytania, odmiany, warunki poprawności)
11. Teoria definicji (definicja definicji, odmiany, warunki poprawności)
12. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny. Teoria podziału logicznego (klasyfikacji) i typologizacji (definicja podziału logicznego, odmiany, warunki poprawności)
13. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny: Teoria typologizacji (definicja, odmiany, warunki poprawności)
14. Teoria wnioskowań, rozumowań, argumentacji, quasi-argumentacji (chwytów erystycznych)
15. Teoria dyskusji (definicja, odmiany, warunki poprawności)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
(2) Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii.
(3) Student posiada elementarną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.
(4) Student posiada obszerną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.
(5) Student ma doprecyzowaną, uporządkowaną i obszerną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.

UMIEJĘTNOŚCI
(2) Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć.
(3) Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Przy pomocy pytań pomocniczych jest w stanie przedstawić treść zajęć.
(4) Student potrafi samodzielnie zaprezentować posiadaną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.
(5) Student jest sprawny w analizie i syntezie zdobytej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii. Umie stawiać wartościowe pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(2) Student nie jest aktywny w procesie zdobywania wiedzy, nie umie sformułować wartościowego pytania, nie jest w stanie dyskutować opracowywanej problematyki.
(3) Student jest w małym stopniu aktywny w procesie zdobywania wiedzy, jest mało dociekliwy w formułowaniu pytań.
(4) Student wykazuje się aktywnością przez zadawanie ciekawych pytań, włącza się w dyskusję.
(5) Student jest bardzo aktywny: zadaje dużo ciekawych pytań, włącza się kompetentnie w dyskusję. Poszerza wiadomości na podstawie wskazanej literatury

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
3 wcześniej zapowiedziane, comiesięczne sprawdziany ustne na ocenę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hajduk Z., Ogólna Metodologia Nauk, Lublin 2012

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1985
Jadacki J., Spór o granice języka, Warszawa 2002
Marciszewski M., Sztuka dyskutowania, Warszawa 1996
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę