Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maria Gondek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z problematyką profilaktyki zaburzeń i chorób narządów mowy w związku z pracą dziennikarza

C2 – przygotowanie studentów do świadomego i optymalnego korzystania z narządów mowy w pracy dziennikarza
C. 3 Zapoznanie studentów ze strukturą i zasadami wokaliki
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W15 student ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin
K_U07 student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Metody dydaktyczne
pokaz, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia interpretacyjne
Treści programowe przedmiotu
- Narządy mowy i ich rola w pracy dziennikarza
- Prawidłowa artykulacja głosek
- Kształtowanie prawidłowego oddechu
- Interpretacja tekstu
- Używanie intonacji
- Używanie akcentu
- Używanie barwy głosu
- Używanie melodii i rytmu
- Zasady podziału na frazy
- Higiena i bezpieczeństwo w wykorzystywaniu narządów mowy w pracy dziennikarza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium ustne, wygłoszenie tekstu poddanego interpretacji wokalicznej
Na ocenę dostateczną:
Student w dostatecznym stopniu opanował zasady posługiwania się oddechem, artykulacją, w stopniu dostatecznym stosuje główne wokaliczne atrybuty przynależne mowie ludzkiej
Na ocenę dobrą:
Student w dobrym stopniu opanował zasady posługiwania się oddechem, artykulacją, w stopniu dobrym stosuje główne wokaliczne atrybuty przynależne mowie ludzkiej
Na ocenę bardzo dobrą:
Student w bardzo dobrym stopniu opanował zasady posługiwania się oddechem, artykulacją, w stopniu bardzo dobrym stosuje główne wokaliczne atrybuty przynależne mowie ludzkiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- B. Tarasiewicz, \\\"Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu\\\", Universitas, Kraków 2014.
- B. Toczyska, \\\"Kama makaka ma. (Wprawki dykcyjne)\\\", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992.

Literatura uzupełniająca:
- \\\"Schematy artykulacyjne głosek polskich\\\", cz. I i II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
P. Jaroszyński, Cz. Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Szczecinek 2007 (cz. II praktyczna)
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę