Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej w tym z metodologią badań własnych.
C2. Zgromadzenie przez studenta literatury przedmiotu i opracowanie struktury pracy.
C3. Napisanie pracy magisterskiej z uwzględnieniem problematyki i metod z obszaru pedagogiki opiekuńczej.
C4. Obrona pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość metodologii nauk społecznych.
W2. Podstawy metodyki pracy umysłowej.
W3. Podstawy statystyki.
W4. Problematyka pracy powinna uwzględniać zagadnienia opiekuńczo-wychowawcze.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W61 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat pedagogiki opiekuńczej, obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W62 ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, podstaw prawnych funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym także o charakterze chrześcijańskim (katolickim).
K_W64 ma podstawową wiedzę z o uczestnikach działalności wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk w tym zakresie.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U60 potrafi twórczo kierować procesem opieki i wychowania w stosunku do podopiecznych i ich środowisk.
K_U61 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji wymagających oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K24 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga i własnego rozwoju.
K_K41 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki oraz ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do podopiecznych ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnienie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące),
- praktyczne (praca własna studentów i jej analiza).
Treści programowe przedmiotu
­Treści programowe seminarium obejmują:
­- wymogi stawiane pracy magisterskiej,
­- zasady reakcji pracy magisterskiej,
­- opracowanie materiałów w trakcie pisania pracy magisterskiej,
­- opracowanie koncepcji badań,
­- formułowanie problemu badań i hipotez,
­- metody, techniki i narzędzia badań,
­- czas, miejsce i zakres badań,
­- opracowanie materiału badawczego,
­- budowanie tabel i wykresów,
­- analiza wyników badań, interpretacja i wnioskowanie,
­- opracowanie przypisów i bibliografii,
­- formułowanie wniosków końcowych,
­- zagadnienie plagiatu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra - napisanie pracy magisterskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania pracy magisterskiej w Instytucie Pedagogiki KUL
Dobra - praca odpowiada standardom, ale występują niedociągnięcia merytoryczne, formalne (m.in. za mało literatury przedmiotu, powtórzenia treści, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Dostateczna - w pracy występują niedopracowania merytoryczne i formalne(m.in. przeważa literatura przedmiotu sprzed kilkunastu lat, lub nie oddaje specyfiki poruszanego zagadnienia, dużo doniesień do stron internetowych, brak konsekwencji w zapisie przypisów i bibliografii, nieproporcjonalność treści w rozdziałach, nieścisłości w metodologii badań własnych, brak wniosków, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Niedostateczna - nieprzestrzeganie zasad pisania pracy magisterskiej - pomijanie przypisów, kopiowanie stron internetowych, lub fragmentów tekstów bez stosowania przypisów, braki merytoryczne, formalne, redakcyjne, treści pracy nie oddają tematu pracy, poważne braki w metodologii badań własnych, braki we wstępie, zakończeniu, brak wypracowanych wniosków, nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów pisania pracy, nieuczęszczanie na seminarium magisterskie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2004.
Dudkiewicz, W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001.
Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Toruń, Adam Marszałek, 2001.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków 1999.
Palka S., (red.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Wyd. UJ, Krakw 1998.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.
Majchrzak J., Mendel T., Metodologia pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999.
Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa 1985.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem