Zarządzanie placówką oświatową (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności metodologicznych studentów w zakresie badań pedagogicznych oraz opanowanie techniki pracy naukowej na poziomie magisterskim
C.2. Wspomaganie studentów w wyborze tematów prac magisterskich, organizacji badań i realizacji pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1. Pogłębiona wiedza pedagogiczna.
W2. Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania oświatą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student potrafi opisać obszary badawcze pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i akademickiej w aspekcie zarządzania oświatą - K_W04, 41, 49-55
W2. Rozpoznaje metodologiczne możliwości badań ilościowych i jakościowych interesującej go problematyki - K_W10, 14-15
W3. Opisuje założenia teoretyczne formułowanych przez siebie narzędzi badawczych - K-W10
W.4. Rozpoznaje strukturę pracy magisterskiej i zasady jej pisania - K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student analizuje obszary badawcze pedagogiki szkolnej w aspekcie zarządzania oświatą - K_U18, 42-46.
U2. Formułuje tematykę pracy i jej podstawowe elementy metodologiczne: przedmiot, cele, metody, techniki i narzędzia; konstruować adekwatne narzędzia badawcze, analizować wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych - K_U04, 06,
U3. Potrafi analizować teksty literatury przedmiotu i logicznie formułować wnioski; konstruować strukturę pracy, odpowiednio stosując odnośniki, skróty oraz spis tabel, wykresów i bibliografii; posługiwać się poprawnym językiem literackimi i naukowym - K_U06, 08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student charakteryzuje się otwartą i dociekliwą postawą badawczą – K_K01, 04,
K2. Stosuje zasady kultury osobistej kontakcie z badanymi osobami oraz normy etyczne w prowadzonych badaniach – K_K13, 25, 27.
K3. Umie precyzyjnie wyrażać swoje poglądy i uzasadniać je logicznie; kreować własną postawę innowacyjności – K_K26, 32.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, metoda metaplanu, ćwiczenia indywidualne, metoda analizy tekstu.
Treści programowe przedmiotu
Metody i techniki badań w pedagogice i zarządzaniu oświatą.
Obszary badań w zarządzaniu i organizacji oświatą w aspekcie tematów prac magisterskich.
Struktura pracy teoretycznej.
Struktura pracy teoretyczno-empirycznej.
Obszar badawczy – cel i przedmiot badań, problem badań – temat pracy magisterskiej.
Analiza tekstu i sposób pisania odnośników.
Konstruowanie narzędzi badawczych, organizacja badań w zarządzaniu placówką oświatową, sposoby opracowania wyników.
Samoocena pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie
W1. Student rozpoznaje modele badań pedagogicznych.
W2. Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie swojej specjalizacji, szczególnie obszaru własnych badań (magisterskich).
U1. Potrafi zastosować wiedzę metodologiczną do planowania i realizacji własnych badań.
U2. Realizuje pracę magisterską w zakresie teoretycznym i empirycznym, wykazując znajomość pisania pracy naukowej.
K1. Wykazuje zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji własnych badań i pisania pracy magisterskiej.
K2. Z kulturą i zachowaniem norm etycznych reaguje na ludzi i ich problemy oraz realizuje swoje przygotowanie do zawodu pedagoga.
K3. Realizuje następujący program pracy seminaryjnej:
semestr I – określenie problematyki i tematu pracy magisterskiej oraz jej roboczego planu; semestr II – opracowanie podstaw metodologicznych i bibliograficznych pracy magisterskiej oraz jej jednego rozdziału; semestr III – opracowanie kolejnego rozdziału pracy (w pracach empirycznych — przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań); semestr IV – opracowanie badań i całości pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2000.
Dzierzgowska I, Akademia Zarządzania `Dyrektora Szkoły`, Warszawa 2011.
Kruger H.H., Metody badań w pedagogice, Gdańsk 2007.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańska 2010.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
Gambarelli G. Z., Lucky Z., Jak przygotowywać pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 2001.
Palka S., Epistemologiczne podstawy ilościowego i jakościowego badania efektów kształcenia szkolnego, w: red. E. Biesiadka, Badania naukowe, Olsztyn 2003.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2004.
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-metodyka-ewaluacja, Lublin 2010.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem