Filozofia wychowania (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami filozofii człowieka oraz ich odniesieniami do teorii i praktyki wychowania. C2 - Inspirowanie do krytycznej analizy treści filozofii wychowania. C3 - Twórcze poszukiwanie optymalizowania rzeczywistości wychowawczej pod wpływem refleksji filozoficznej.
Wymagania wstępne
Ograniczenia: znajomość podstawowych zagadnień filozofii oraz teoretycznych podstaw wychowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: K_W02 - Student ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu filozofii wychowania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. K_W03 - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju filozofii wychowania, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, potrafi je porównywać w różnych perspektywach. K_W11 - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat filozoficznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych) podstaw kształcenia i wychowania, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U01 - Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz filozoficznego interpretowania ich z punktu widzenia problemów wychowawczych. K_U04 - Student potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat kwestii wychowawczych, z wykorzystaniem dorobku filozofii wychowania oraz współdziałających z nią dyscyplin naukowych. K_U08 - Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami z dziedziny filozofii wychowania w celu analizy, ewaluacji, projektowania aktywności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K_K03 - Student docenia znaczenie filozofii wychowania dla kreowania wiedzy służącej wspieraniu integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu filozofii wychowaniu i budowania warsztatu pracy pedagoga.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: 1. Zależność między koncepcją filozoficzną a koncepcją wychowania. 2. Filozoficzne koncepcje dobrego życia, ludzkiej godności, szczęścia, prawdy, rozwoju człowieka, wspólnoty, kobiecości i męskości, autorytetu w perspektywie wychowania (jego istoty, celów, możliwości i granic). 3. Wychowanie a autoformacja osoby – personalistyczna koncepcja wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: Student nie spełnił kryterium osiągnięcia jednego lub większej liczby efektów kształcenia, ujawniając poważne braki w studium literatury przedmiotu oraz w rzetelnym uczestnictwie w zajęciach (częste, nieusprawiedliwione absencje lub brak aktywności na zajęciach).
Ocena dostateczna: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, ujawnił jednak pojedyncze braki w studium obowiązkowej literatury przedmiotu (słaba znajomość treści konkretnej lektury) oraz uchybienia w przygotowanej prezentacji.
Ocena dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, ujawnił jednak nieznaczne braki w studium obowiązkowej literatury przedmiotu (drobne uchybienia w odczytaniu i interpretacji treści lektury).
Ocena bardzo dobra: Student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, wykazując się na każdych zajęciach wiedzą popartą rzetelnym studium literatury przedmiotu, wysoką jakością przygotowanej prezentacji oraz czynnym i rzeczowym (zawierającym pogłębioną interpretację literatury przedmiotu oraz doświadczenia wychowawczego) uczestnictwem w dyskusjach prowadzonych podczas zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego. Lublin 2003.
A. Szołtysek, Filozofia wychowania, Toruń 1998.
A. Szołtysek, Filozofia wychowania moralnego, Kraków 2009.
A. Szołtysek, Filozofia osobowości. Wychowanie a zachowanie, Kraków 2016.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2011.
W. Jaeger, Paideia, Warszawa 2001.
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1982 (fragmenty).
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2008.
C. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000 (fragmenty).
W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozoficzny” 1998, nr 26, z. 3, s. 63-81.
W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane, Warszawa 2007.
Platon, Państwo, Kęty 2001 (fragmenty).
Św. Tomasz, Traktat o człowieku, Kęty 2000 (fragmenty).
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 2000 (fragmenty).
Literatura uzupełniająca:
Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”.
B. Pascal, Myśli, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002 (fragmenty).
F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2003 (fragmenty).
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę