Pedagogia szkoły (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - poznanie i zrozumienie przez studentów związków i zależności między pedagogiką a pedagogią; obszarów badawczych scholiologii; sposobów integracji podstawowych funkcji szkoły z wiedzą, praktyką pedagogiczną i badaniami edukacyjnymi;
C2 - nabycie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej, praktyki edukacyjnej i badań pedagogicznych w odniesieniu do poszczególnych funkcji i modeli szkoły
Wymagania wstępne
W1 - znajomość pojęć z etyki i zagadnień dotyczących filozofii,
W2 - znajomość podstaw pedagogiki ogólnej, dydaktyki ogólnej, metodologii badań pedagogicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student definiuje pojęcia pedagogika, pedagogia, pedagogia szkoły, scholiologia; wyjaśnia związki i zależności między pedagogiką a pedagogią, scholiologią; wskazuje obszary badawcze - K_W31
2. student opisuje teoretyczne podstawy badania pedagogii wybranych typów szkół: środowiskowej, twórczej, alternatywnej, zintegrowanej, uczącej się, zarządzającej wiedzą, alternatywnej - K_W14

UMIEJĘTNOŚCI
1. student dokonuje analizy poszczególnych funkcji szkoły w aspekcie integracji teoretycznych podstaw praktyki edukacyjnej oraz badań pedagogicznych - K_U02
2. student projektuje własną koncepcję pedagogii szkoły, prezentuje ją argumentując zasadność własnych rozwiązań - K_U23

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student wykazuje otwartość na innowacje i aktywność twórczą; jest przekonany o wartości i potrzebie projektowania, wdrażania, wartościowania własnej pedagogii szkoły - K_K03
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja związana z wykładem, metaplan, projekt
Treści programowe przedmiotu
1. Związki i zależności między pedagogiką a pedagogią
2. Scholiolgia i jej obszary badawcze
3. Integracja wiedzy teoretycznej, praktyki edukacyjnej, badań pedagogicznych jako płaszczyzna budowania pedagogii szkoły
4. Integracja wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami i badaniami pedagogicznymi w zakresie funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturotwórczej szkoły
5. Pedagogia szkoły zintegrowanej, środowiskowej, uczącej się, twórczej, zarządzającej wiedzą: model szkoły – wiedza teoretyczna – rozwiązania praktyczne – badania pedagogiczne
6. Edukacja rozszerzającego się horyzontu a pedagogia szkoły
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) student nie definiuje scholiologii, nie potrafi podać jej związków z pedagogiką
(U) student nie potrafi wymienić funkcji szkoły i praktycznych uwarunkowań ich realizacji
(K) student nie ma potrzeby projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pracy pedagogicznej

ocena dostateczna
(W) student definiuje pojęcie scholiologii, potrafi umiejscowić ją w powiązaniu do innych nauk, wymienia teoretyczne założenia wybranych typów szkół
(U) student opisuje funkcje szkoły, podejmuje próby integracji teoretycznych podstaw, praktyki edukacyjnej i badań pedagogicznych
(K) student jest otwarty na innowacje, poszukuje twórczych rozwiązań

ocena dobra
(W) student wyjaśnia związki pomiędzy pedagogiką a scholiologią, wymienia obszary badawcze pedagogiki szkolnej, rozumie potrzebę integracji teorii z praktyką w naukach o szkole, wymienia różne typy szkół
(U) student analizuje funkcje szkoły w kontekście teorii szkoły, badań pedagogicznych, podejmuje próby projektowania własnej koncepcji szkoły
(K) student projektuje innowacyjne, twórcze rozwiązania dla praktyki szkolnej

ocena bardzo dobra
(W) student wyjaśnia związki pomiędzy pedagogiką a scholiologią, wymienia obszary badawcze pedagogiki szkolnej, wskazuje na możliwość pojawienia się nowych, rozumie potrzebę integracji teorii z praktyką w naukach o szkole, wymienia i szczegółowo opisuje różne typy szkół i sposoby ich badania
(U) student analizuje funkcje szkoły w kontekście teorii szkoły, badań pedagogicznych, przedstawia projekt własnej koncepcji szkoły, uzasadnia przewidziane w nim rozwiązania
(K) student projektuje autorskie, twórcze, rozwiązania, jest przekonany o ich potrzebie we własnej pracy pedagogicznej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chałas K. Pedagogia gimnazjum. Dzierżoniów 2001
Kuźma J. Nauka o szkole. Kraków 2008.
Śliwerski B. Jak zmieniać szkołę. Kraków 1998.
Denek K. Ku dobrej edukacji. Toruń – Leszno 2005.
Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.
Literatura uzupełniająca:
Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna. Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania tożsamości. Kraków 2005.
Chałas K. (red.) Kreowanie tożsamości szkoły. T. 1. Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań. Lublin 2009. (do wyboru 3 artykuły wg zainteresowań studenta)
Chałas K., Komorowska B. (red.) Kreowanie tożsamości szkoły T.2. Konteksty historyczne, społeczno – kulturowe, edukacyjne. Lublin 2009. (do wyboru 1 artykuł wg zainteresowań studenta)
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin