Pedagogika kultury (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Barbara Borowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z filozoficznymi i pedagogicznymi podstawami pedagogiki kultury. C2 - Ukazanie roli kultury w integralnym rozwoju osoby oraz zagrożeń wychowawczych wynikających z kultury masowej i współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstaw pedagogiki ogólnej.
W2 - Znajomość podstaw pedagogiki społecznej.

Założenia i cele przedmiotu:
Wykład ma za zadanie zapoznanie z filozoficznymi i pedagogicznymi podstawami pedagogiki kultury, ukazanie roli kultury w integralnym rozwoju osoby oraz zagrożeń wychowawczych wynikających z kultury masowej i współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student:
K_W06 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach;
K_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej;
K_K03 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika kultury – geneza i rozwój, starożytne pojęcie paidei, jako pierwszej wizji człowieka w świecie kultury.
2. Filozoficzne podstawy pedagogiki kultury, polska koncepcja pedagogiki kultury.
3. Wychowanie a kultura.
4. Współczesna kultura popularna a pedagogika kultury.
5. Globalizacja a pedagogika kultury.
6. Etniczność, migracje i edukacja.
7. Animacja kultury i społeczności lokalne.
8. Pedagogika międzykulturowa.
9. Aktywność i uczestnictwo w kulturze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student ma niedostateczną wiedzę z zakresu współczesnych zjawisk kulturowych, ich uwarunkowań i wynikających z nich zagrożeń istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
(U) - Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
(K) – student nie ma przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym i kulturowym.
Ocena dostateczna
(W) - Student ma dostateczną wiedzę z zakresu współczesnych przemian kulturowych, ich uwarunkowań i wynikających z nich zagrożeń istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
(U) - Student w niewielkim stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
(K) - student wykazuje niewielkie zaangażowanie w podejmowaniu działań pedagogicznych w środowisku społecznym i kulturowym.
Ocena dobra
(W)- Student ma dobrą wiedzę z zakresu współczesnych przemian kulturowych, ich uwarunkowań i wynikających z nich zagrożeń istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
(U)- Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
(K)- Student wykazuje duże zaangażowanie w podejmowaniu działań pedagogicznych w środowisku społecznym i kulturowym.
Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu współczesnych przemian kulturowych, ich uwarunkowań i wynikających z nich zagrożeń istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
(U)- Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
(K)- Student wykazuje bardzo duże zaangażowanie w podejmowaniu działań pedagogicznych w środowisku społecznym i kulturowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Animacja kultury a edukacja, red. J. Karczewska, A. Winiarczyk, Kielce 2012.
Baker Ch., Studia kulturowe: teoria i praktyka, Kraków 2005.
Borowska B., Uczestnictwo licealistów polskich i francuskich w kulturze. Studium empiryczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005.
Edukacja i kultura, red. I. Wojnar, Warszawa 2006.
Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006.
Jan Paweł II, Wiara i kultura, Lublin 1988.
Jankowski D., Pedagogika kultury, Studia i koncepcja, Kraków 2006.
Kultura współczesna a wychowanie człowieka, red. D. Kubinowski, Lublin 2006.
Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.
Pedagogika i kultura: pomiędzy teorią a praktyką, red. W. Bobrowicz, Lublin 2009.
Pedagogika kultury a edukacja kulturalna, red. J. Gajda, Lublin 1996.
Pedagogika kultury, red. D. Kubinowski, Lublin 2005.
Rodzioski A., Człowiek – moralność – kultura, Lublin 1989.
Literatura uzupełniająca:
Borowska B., Czas wolny i uczestnictwo w kulturze młodzieży polskiej i francuskiej, [w:] Badanie – dojrzewanie – rozwój, red. F. Szlosek, ITE-PIB w Radomiu i APS w Warszawie, Warszawa-Radom 2010, ss. 144-154.
Borowska B., Élèves polonais et français du secondaire à la recherche de guides du monde des livres. „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 3, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ss. 111-119.
Borowska B., Funkcja edukacyjno-kulturalna bibliotek w społeczności lokalnej. „Edukacja Dorosłych” 2010, nr 1, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, ss. 97-101.
Borowska B., Kryzys kultury wysokiej wśród preferencji młodzieży w refleksji badawczej, [w:] Aнтропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе, часть 2, red. T. E. Автухович, Гргу им Я. Купалы, Гродно 2014, ss. 143-150.
Borowska B., Kultura organizacyjna szkoły jako instytucji wychowawczej – raport z badań, [w:] Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji, red. A. Rynio, K. Stępień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 167-176.
Borowska B., Nowe media w życiu młodzieży w świetle badań licealistów z regionu radomskiego, [w:] Komunikacja w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2012, ss. 125-136.
Borowska B., Społeczeństwo informacyjne – w świetle badań w Polsce i Francji. „Edukacja Dorosłych” 2009, nr 4, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, ss. 87-100.
Borowska B., Spotkania ludowych kultur europejskich na ziemi Jana Kochanowskiego, [w:] Tożsamość na styku kultur, tom 3, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Wydawnictwo Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Wilno 2016, ss. 314-324.
Ferenz K., Konteksty edukacji kulturalnej, Zielona Góra 2003.
Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki, Kraków 2009.
Kultura jako przestrzeń edukacyjna, red. W. Jakubowski, Kraków 2012.
Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej: teorie i metody, Kraków 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę