Nauki o komunikowaniu (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marek Pytko
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie szerokiego spektrum podstawowych zagadnień komunikologii, jako nauki o komunikacji
C2 - Ukazanie komunikologii jako nauki interdyscyplinarnej
Wymagania wstępne
W1 - Ogólna kultura w zakresie wiedzy uzyskanej w szkole średniej
W2 - Podstawowa umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Student/ka zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności medialnej K_W04
W2 - Student/ka ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń K_W08
W3 - Student/ka zna najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie komunikowania społecznego K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student/ka potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych K_U02
U2 - Student/ka potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin K_U06
U3 - Student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności komunikacyjne K_K01
K2 - Student/ka jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K07
K3 - Student/ka odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład. Prezentacje multimedialne (rzutnik + komputer), zasoby Internetu i instytutowej mediateki
Treści programowe przedmiotu
..
- Interdyscyplinarność nauk o komunikacji, podstawowe elementy aktu komunikacyjnego
- Etapy rozwoju komunikologii (spojrzenie historyczne): etap prekursorski, trendy amerykańskie i europejskie
- Podział komunikologii na paradygmaty: dominujący, krytyczny, techniczny
- Paradygmat dominujący-behawioralny: S. Tchakhotin, teoria magicznego pocisku, model aktu perswazyjnego H. Lasswella, oraz model topologiczny K. Lewina
- Paradygmat dominujący-funkcjonalny: badania sondażowe P. Lazarsfelda, model dwustopniowego przepływu informacji E. Katza i P. Lazarsfelda
- Paradygmat dominujący-cybernetyczny: model transmisji sygnału C. Shannona i W. Weaver’a
- Teorie: użytkowania i korzyści, porządku dziennego, spirali milczenia, uzależnienia od mediów, kultywowania postaw
- Szkoła Palo Alto: aksjomaty komunikacyjne P. Watzlawick’a
- Teoria kinezjetyki i proksemiki i ujecie dramaturgiczne E. Gofmana,
- Paradygmat krytyczny, europejski: Szkoła Frankfurcka i poglądy: M. Horkheimera, T. Adorno, H. Marcuse
- Teoria działania komunikacyjnego Habermasa. Ekonomia polityczna komunikowania D. Smythe’a i H. Schillera
- Tradycja semiotyczna i strukturalizm F. Saussure’a
- Paradygmat determinizmu technologiczny: H. Innis, M. McLuhan
..
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
A. Ocena pracy studenta na podstawie: egzaminu ustnego z wykładów i lektur
B. Opis wymagań na poziomie:
Na ocenę 2:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, nie zna podstawowych terminów i pojęć z zakresu komunikologii, oraz nie potrafi odpowiedzieć wyczerpująco nawet na jedno z wylosowanych pytań
(U) - Student/ka, nie rozumie powiązań i złożoności głównych elementów fenomenu komunikacji, takich jak: nadawca, odbiorca, komunikat, relacja, interpretacja, itp. oraz nie umie wykazać i uzasadnić interdyscyplinarną naturę komunikacji społecznej
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, nie potrafi przeanalizować na dowolnych przykładach komunikacji społecznej w oparciu o bieżące: wydarzenia, fakty, opinie w mediach, oraz rozwiązywać podstawowe problemy na poziomie komunikacyjnym
Na ocenę 3:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, zna niektóre podstawowe terminy, pojęcia i problemy z zakresu komunikologii, oraz potrafi odpowiedzieć wyczerpująco na jedno zagadnienie, a na drugie nie odpowie, lub słabo odpowie na dwa z wylosowanych pytań
(U) - Student/ka, w pojedynczych przypadkach rozumie powiązania i złożoność głównych elementów fenomenu komunikacji, takich jak: nadawca, odbiorca, komunikat, relacja, interpretacja, itd. , oraz umie w wystarczającym stopniu wykazać i uzasadnić interdyscyplinarną naturę komunikacji społecznej
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, w pojedynczych przypadkach na wybranych przykładach potrafi przeanalizować fenomen komunikacji społecznej w oparciu o bieżące: wydarzenia, fakty, opinie w mediach, oraz podobnie umie rozwiązywać podstawowe problemy na poziomie komunikacyjnym
Na ocenę 4:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, zna większość terminów, pojęcia i problemów z zakresu komunikologii, potrafi odpowiedzieć wyczerpująco na dwa zagadnienia
(U) - Student/ka, w większości przypadków rozumie powiązania i złożoność elementów fenomenu komunikacji, takich jak: nadawca, odbiorca, komunikat, relacja, interpretacja, itp., oraz umie wykazać i uzasadnić interdyscyplinarną naturę komunikacji społecznej
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, w większości przypadkach potrafi przeanalizować na różnych przykładach komunikacji społecznej w oparciu o bieżące: wydarzenia, fakty, opinie w mediach, oraz umie rozwiązywać większość problemów na poziomie komunikacyjnym
Na ocenę 5:
(W) - Student/ka, w trakcie egzaminu, zna wszystkie terminy, pojęcia i problemy z zakresu komunikologii, wyczerpująco odpowie na wszystkie zagadnienia
(U) - Student/ka, samodzielnie we wszystkich przypadkach potrafi powiązać złożoność elementów fenomenu komunikacji, takich jak: nadawca, odbiorca, komunikat, relacja, interpretacja, itp., oraz w stopniu celującym umie wykazać i uzasadnić interdyscyplinarną naturę komunikacji społecznej
(K) - Student/ka, w trakcie egzaminu, we wszystkich przypadkach potrafi przeanalizować różne przykłady komunikacji społecznej w oparciu o bieżące: wydarzenia, fakty, opinie w mediach, oraz celująco umie rozwiązywać problemy na poziomie komunikacyjnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Dobek Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.
2. Dobek-Ostrowska B. (red.), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
3. Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa 2000.
4. Mattelart M., Teorie komunikacji, Warszawa-Kraków 2001.
5. Wachowski J. (red.), Systemy, procesy, struktury. Praktyczne i teoretyczne aspekty nauki o komunikowaniu, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:
1. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria a praktyka, Gdańsk 2007.
3. Adams K., G. Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008.
4. Goban T. -Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.
5. Mattelart M., Theories of Communication: A Short Introduction, London 1999.
6. Miller K., Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts, New York 2005.
7. Mikułowski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzyludzkiej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.
8. Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin