Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy naukowej
C2 - nabycie umiejętności i kompetencji teoretycznych oraz pragmatycznych w zakresie konstruowania tekstów naukowych
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie licencjatu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna zasady dotyczące metodyki pisania pracy naukowej oraz reguły odnoszące się do opracowywania tekstów naukowych K_W01, K_W03
Zna zasady dotyczące prowadzenia badań socjologicznych K_W03, K_W04
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie problematyki własnej pracy magisterskiej K_W04
Zna reguły z zakresu etyki zawodowej socjologa K_W06.

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi formułować, zgodnie z wymogami z zakresu socjologii, temat pracy, pytania badawcze [problemowe], tezy, plan pracy itp. K_U01, K_U02, K_U03
Potrafi dobrać odpowiednie metody, projektować narzędzia badawcze, opracować wyniki badań i wyciągać zeń wnioski w swojej pracy magisterskiej, K_U01, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze K_K03, K_K05
Odznacza się odpowiedzialnością w zakresie waloru przygotowania [opracowania] samodzielnie przez siebie pracy naukowej czy też ważności zachowania praw autorskich K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe, dyskusja nad np. wyborem tematu pracy, jej planem, prezentacjami poszczególnych części, jak i całości opracowania przygotowanego przez magistrantów
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem prac magisterskich są kwestie dotyczące m.in.: socjologii makrostruktur społecznych; socjologii nowych ruchów społecznych; socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich); relacji między makrostrukturalnymi uwarunkowaniami czy funkcjonowaniem nowych ruchów społecznych a treściami z zakresu socjologii sportu, socjologii turystyki, socjologii ciała, socjologii wartości (orientacji wartościujących), socjologii młodzieży, partycypacji społecznej i publicznej, procesów transformacji społeczeństwa polskiego, problematyki miasta (socjologii przestrzeni) i wsi, fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia I roku studiów jest przedstawienie przez magistranta: tematu pracy, jej planu roboczego, przygotowanie narzędzia badawczego [prace empiryczne], jednego rozdziału opracowania. Z kolei podstawą zaliczenia II roku studiów jest zaprezentowanie całości pracy [jej finalnego stanu].
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992; G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996; J. Orczyk Zarys metodyki pracy naukowej, Poznań, Warszawa 1981; S. Kunowski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1971; J. Pieter, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław 1974; M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969; H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991; S. Dawidziuk Metodyka pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1975; J. Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1987; H. Sobis, Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 1990; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem