Seminarium doktoranckie z socjologii prawa i prawa człowieka (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Motyka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie socjologii prawa i praw człowieka oraz zasad i metod prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, a także stymulowanie i kontrolowanie pracy doktorantów nad rozprawą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja uczestników i ich dotychczasowych prac naukowych
2. Wymagania stawiane pracom doktorskim i kryteria ich oceny
3. Etapy przygotowywania rozprawy doktorskiej
4. Podstawowe problemy badawcze w zakresie socjologii prawa i praw człowieka
5. Przegląd i prezentacja przez uczestników najbardziej interesujących najnowszych publikacji z zakresu socjologii prawa i praw człowieka
6. Dyskusja nad aktualnymi kwestiami w zakresie praw człowieka, w szczególności orzecznictwem odpowiednich organów krajowych i międzynarodowych
7. Prezentacja przez uczestników koncepcji ich pracy i dyskusja nad nią
8. Prezentacja przez uczestników wybranych fragmentów pracy
9. Prezentacja całej rozprawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrane prace na temat pisania prac naukowych, m. in.: G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Krakow 1996; R. Kolman, Poradnik dla doktorantow i habilitantów, Bydgoszcz 2000. Najnowsze publikacje z zakresu socjologii prawa i praw człowieka
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem