Dydaktyka ogólna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Krystyna Chałas
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształcenie umiejętności wiązania teorii z praktyką dydaktyczną
C2 - kształcenie umiejętności projektowania i realizowania procesu dydaktycznego
C3 - kształtowanie postaw odpowiedzialnych za proces kształcenia
Wymagania wstępne
W1 - ogólna orientacja w zakresie zagadnień pedagogiki ogólnej i pedagogiki szkolnej
W2 - umiejętność analizowania tekstów
W3 - znajomość zagadnień omawianych podczas wykładów z dydaktyki ogólnej realizowanych równolegle z ćwiczeniami
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student opisuje proces planowania pracy nauczyciela, w tym planowania skutecznej kontroli i oceny pracy uczniów w świetle paradygmatów dydaktycznych - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. student prawidłowo formułuje cele kształcenia z uwzględnieniem taksonomii celów; dobiera metody, formy i środki dydaktyczne do konkretnych sytuacji dydaktycznych; projektuje narzędzia kontroli pracy uczniów; sporządza autorską pomoc dydaktyczną - K_U09
2. student sporządza autorski konspekt do lekcji/cyklu lekcji z uwzględnieniem własnych twórczych rozwiązań; projektuje elementy programów autorskich, sytuuje rozwiązania w określonych paradygmatach- K_U31

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student poszukuje możliwości innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia podnoszących jego efektywność - K_K03
2. student ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowo zaprojektowany i realizowany proces dydaktyczny - K_K07
Metody dydaktyczne
dyskusja; ćwiczenia warsztatowe, metoda projektów,twórcza analiza wybranych sytuacji dydaktycznych
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza treści podstawy programowej wybranego przedmiotu w świetle paradygmatów dydaktycznych;
2. Formułowanie celów kształcenia w poszczególnych kategoriach;
3. Stosowanie wybranych zasad nauczania – projektowanie sytuacji dydaktycznych;
4. Stosowanie metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod dialogowych, aktywizujących, wspomaganych technologiami informacyjnymi – projektowanie sytuacji dydaktycznych;
5. Dobór form organizacyjnych w integracji z celami, zasadami i metodami nauczania;
6. Projektowanie pomocy dydaktycznych, ich wykonanie;
7. Projektowanie narzędzi oceniających – metody i kryteria kontroli i oceny ucznia;
8. Nauczyciel i uczeń, w tym uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie kształcenia; uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń szkolnych, projektowanie koncepcji pracy dydaktycznej;
9. Projektowanie procesu dydaktycznego, w tym sporządzanie konspektów lekcji;
10. Projektowanie innowacji w procesie dydaktycznym;
11. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej i wykorzystanie jej wyników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie potrafi opisać procesu planowania pracy nauczyciela
(U) - student nie potrafi sformułować celów kształcenia; nie potrafi zaprojektować narzędzia kontroli i oceny pracy uczniów, nie potrafi napisać konspektu do lekcji
(K) - student nie poszukuje innowacyjnych rozwiązań w planowaniu procesu kształcenia; nie ma poczucia odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

Ocena dostateczna
(W) - student wymienia etapy planowania pracy nauczyciela oraz podstawowe założenia skutecznej kontroli i oceny
(U) - student rozróżnia cele kształcenia ogólne od szczegółowych; projektuje podstawowe narzędzia kontroli i oceny oraz schematyczny konspekt do lekcji
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego


Ocena dobra
(W) - student wymienia etapy planowania pracy nauczyciela i szczegółowo je charakteryzuje
(U) - student prawidłowo projektuje cele kształcenia ogólne i operacyjne, tworzy cele z uwzględnieniem taksonomii celów ABC Niemierki; prawidłowo do celów dobiera metody, formy i środki do ich realizacji; projektuje rozbudowane narzędzia kontroli i oceny, poprawnie projektuje konspekt do lekcji wraz z pomocami dydaktycznymi
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

Ocena bardzo dobra
(W) - student charakteryzuje paradygmaty dydaktyczne; wymienia etapy planowania pracy nauczyciela, szczegółowo je charakteryzuje uwzględniając własne pomysły na usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu kształcenia, odnosząc do paradygmatów dydaktycznych;
(U) - student prawidłowo projektuje cele kształcenia ogólne i operacyjne, tworzy cele z uwzględnieniem taksonomii celów ABC Niemierki; wskazuje na związek taksonomii celów z zasadą indywidualizacji i projektowaniem procesu kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; dokonuje procesu operacjonalizacji celów; prawidłowo do celów dobiera metody, formy i środki do ich realizacji, przedstawia autorskie propozycje zmian w tym zakresie;projektuje autorskie, innowacyjne konspekty do lekcji, dobierając do nich autorskie pomoce dydaktyczne i zróżnicowane sposoby kontroli i oceny; potrafi zaprojektować konspekt lekcji z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb poszczególnych grup uczniów.
(K) - student poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia, uzasadnia ich potrzebę i skuteczność; ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, dba o uwzględnienie różnych jego uwarunkowań podczas projektowania lekcji, narzędzi kontroli i oceny, środków dydaktycznych; przejawia postawę twórczą.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Podręcznik Akademicki. Kraków 2012
Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Warszawa 2001
Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003
Niemierko B. Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007.
Klus - Stańska D. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010.
K. Chałas, Dydaktyczny wymiar integralnego rozwoju i wychowania osoby ucznia w świetle koncepcji Stefana Kunowskiego i Podstawy programowej, „Roczniki Pedagogiczne” nr 2/2018, s. 75-102.
K. Chałas, Przestrzeń aksjologiczna nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nowej podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, „Roczniki Pedagogiczne” nr 2/2017, s. 61-78.

Literatura uzupełniająca
G. Petty. Nowoczesne nauczanie. Sopot 2010.
M. Węglińska. Jak przygotować się do lekcji. Kraków 2005
K. Chałas. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000.
M. Silberman. Uczymy się uczyć. Gdańsk 2005
S. Nalaskowski. Metody nauczania. Toruń 2002
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę