Pedagogika rodziny (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - rozszerzenie wiedzy z zakresu metodologii pedagogiki, kształcenie umiejętności w zakresie metodologicznego i merytorycznego opracowania problemu badawczego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość w zakresie metodologicznego i merytorycznego opracowania problemu W2 - realizacja kolejnych etapów pracy seminaryjnej przewidzianych harmonogramem kolejnych semestrów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) (K_W04)
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (K_U06).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Charakteryzuje się dociekliwością badawczą, logicznie uzasadnia swoje poglądy (K_K26).
Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, konwersatoryjna
Treści programowe przedmiotu
Praca skupia się na metodologii badań pedagogicznych, wiedzy z przedmiotowych obszarów pedagogiki rodziny i poradnictwa pedagogicznego oraz formalnych aspektach pisania pracy. Realizowany indywidualnie przez studenta projekt badawczy umożliwia merytoryczne poznanie wybranej problematyki i metodologiczne opracowanie problemu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Realizacja przewidzianego harmonogramu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.
Pozostałe zgodnie z tematem pracy dyplomowej
Uzupełniające:
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.
Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 1 – 2, Poznań 2006 – 2007.
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozfia - Metodyka - Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Seria: Pedagogika wobec współczesności, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Francuz P. , Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po
metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin 2007
Szczegółowa literatura przedmiotowa dotycząca problematyki pracy magisterskiej
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem