Pedagogika rodziny (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zaznajomienie z subdyscyplinarnym charakterem pedagogiki rodziny
C2 - przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na pedagogiczną wiedzę o rodzinie.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu pedagogika ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W51 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki rodziny obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W52 Ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny
K_W59 Ma wiedzę dotyczącą interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U43 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki rodziny oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych
K_U44 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K31 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania pedagogiczne.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z prezentacja multimedialną
Treści programowe przedmiotu
W zakresie realizacji zadań wykładu przedstawiony jest subdyscyplinarny charakter pedagogiki rodziny, podstawowe problemy metodologiczne: przedmiot, cel paradygmaty badawcze, rozwój wiedzy o rodzinie w pedagogice, rozumienie pojęcia rodziny. Wykład zawiera treści dotyczące definiowania funkcji wychowawczej rodziny oraz ustaleń terminologicznych w zakresie jej prototypowości, relacyjności, komplementarności i progresywizmu. Podjęta jest problematyka uwarunkowań poziomu realizacji funkcji wychowawczej i w tym kontekście zagadnienia określania normy i prawidłowego funkcjonowania rodziny (rodziny zdrowe), dysfunkcjonalności rodziny i związków rodziny z patologią społeczną. Przedstawione są główne kierunki działań pedagoga wobec faktu homo familiaris.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat pedagogiki rodziny obejmującej terminologię, teorie, obszary badawcze, na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny i interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi
(U) nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki rodziny oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań członków rodziny.
(K) nie przygotowuje się do swojej pracy
Ocena dostateczna
(W) Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat pedagogiki rodziny obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze, na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny i interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi
(U) potrafi częściowo odwołać się do podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki rodziny
(K) rozumie potrzebę przygotowania się do swojej pracy, ale nie umie skutecznie działać
Ocena dobra
(W) Student zna większość terminów z zakresu teorii, obszarów badawczych, zna główne zadania, podstawy funkcjonowania rodziny i interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi
(U) potrafi odwołać się do wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki rodziny i zastosować ją w pedagogicznym opisie rodziny
(K) rozumie potrzebę przygotowania się do swojej pracy i umie skutecznie działać
Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada wiedzę na temat pedagogiki rodziny obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze, zna cele, zadania, podstawy funkcjonowania rodziny i interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi ,swobodnie posługuje się terminami, rozumie powiązania fenomenów życia rodzinnego w opisie rodziny
(U) potrafi odwołać się do wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki rodziny i zastosować ją w kompletnym pedagogicznym opisie rodziny
(K) rozumie potrzebę przygotowania się do swojej pracy i umie skutecznie działać, poszerza swoją wiedzę i warsztat badawczy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Izdebska J., Dziecko - dzieciństwo - rodzina - wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok 2015.
Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2006.
Kukołowicz T. Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996.
Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, wydanie pierwsze, Lublin2002, wydanie drugie Lublin 2016.
Opozda D. Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie, Roczniki Nauk Społecznych, 2008, XXXVI, 2, 117-127.
Opozda D. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny w kontekście wybranych problemów metodologicznych pedagogiki, w: A. Ładyżyński (red.), Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina?, Wrocław 2012, s. 63-85.
Opozda D. Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin 2012, s.93-109.
Uzupełniająca:
Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003). Lublin 2006.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin