Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki digitalizacji w Polsce.
Wymagania wstępne
W1-poprawne posługiwanie się terminologią archiwalną;
W2-podstawowa wiedza z zakresu aktoznawstwa oraz rodzajów dokumentacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1) Student zna procesy digitalizacji dóbr kultury w wybranych archiwach, bibliotekach i niektórych innych instytucjach kultury (K_W03);
2) Zna techniki digitalizacji, opracowania zbiorów kopii elektronicznych, w tym zagadnienie metadanych. (K_W04);
3) Student zna instytucje odpowiedzialne za kształtowanie warunków, standardów i przebiegu digitalizacji oraz ich działalność i dokonania (K_W10).

UMIEJĘTNOŚCI
1) Student umie korzystać z ich efektów digitalizacji materiałów archiwalnych (K_U04);
2) Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (K_U06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1) Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)
2) Student zna inicjatywy i programy dotyczące digitalizacji dóbr kultury i rozumie ich znaczenie dla społeczeństwa oraz uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K05).
Metody dydaktyczne
Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowni naukowej Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie w Lublinie. Studenci pracują na archiwaliach przechowywanych w tym archiwum digitalizując dokumentację aktową i fotografie.
Treści programowe przedmiotu
Standardy digitalizacji i ośrodki wiodące. Sprzęt i warunki techniczne digitalizacji. Problem meta danych. Digitalizacja zasobów archiwów państwowych. Digitalizacja zasobów archiwów kościelnych. Praktyka digitalizacji w oparciu o zasoby Archiwum Głównego Ruchu -Światło-Życie w Lublinie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach, aktywności i realizacji zadań wyznaczanych w ramach kolejnych jednostek ćwiczeniowych.
Niedostateczny: student nie ma żadnej wiedzy na temat digitalizacji zasobów archiwalnych, opuścił zajęcia więcej niż trzy razy.
Dostateczny: student ma nieuporządkowaną i nieusystematyzowaną wiedzę na temat digitalizacji zasobów archiwalnych; nie uczestniczył w zajęciach praktycznych dwa lub trzy razy.
Dobry: student zna metody digitalizacji zasobów archiwalnych, lecz nie uczestniczył przynajmniej raz w zajęciach praktycznych w archiwum.
Bardzo dobry: student zna metody digitalizacji zasobów archiwalnych oraz systematycznie uczestniczył w zajęciach praktycznych w archiwum.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) Dudała H., Dziwoki J., Wykorzystanie skanera we współczesnej archiwistyce - wady i zalety - dotychczasowe doświadczenia, Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego, [w]: Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12 - 13 września 2002 r., pod red. D. Nałęcz, T. 1, Toruń 2002;
2) Flis S., Archiwa polskie a Internet, [w]: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego, Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin 12 - 13 września 2002 r., pod red. D. Nałęcz, T. 1, Toruń 2002;
3) Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, Standaryzacja. Od Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) do formatu Kodowanego Opisu Archiwalnego EAD. Wdrażanie i najlepsze praktyki, Warszawa 25 - 26 kwietnia 2003 r., pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003;
4) Ganczar D., Dokumentacja elektroniczna - okiem archiwisty, \"Archiwista Polski\", nr 2, 2003;
5) M. Garbacz, \"Historia vita magistra est\", czyli digitalizacja w Polsce i na świecie, \"Szkice Archiwalno-Historyczne\" 9 (2012), s. 255-266;
6) https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/digitalizacja/
7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517);
8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518);
9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519);
10) Zarządzenie Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę