Dawne i nowe w języku (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Doskonalenie warsztatu naukowego.
Przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Definiuje pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z przygotowywaną rozprawą.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wyszukiwać opracowania specjalistyczne i korzystać z nich.
Potrafi formułować cele badawcze i założenia rozprawy.
Potrafi zaprezentować wyniki prowadzonych badań naukowych.
W pogłębiony sposób potrafi analizować materiał badawczy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student prawidłowo identyfikuje priorytety w pracy naukowej.
Efektywnie organizuje własną pracę.
Zna i stosuje zasady etyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, dyskusja; praca z tekstem; krytyczna analiza tekstu.
Treści programowe przedmiotu
Ogólne zagadnienia dotyczące wiedzy naukowej, sposobów opisu języka oraz szczegółową problematykę językoznawczą związaną z przygotowywanymi przez
studentów rozprawami doktorskimi.
Szczegółowa metodologia pracy naukowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie i przedstawienie raportu z badań.
Przedstawienie i omówienie kolejnych partii rozprawy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.
Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz 2000.
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1996.

Literatura z zakresu językoznawstwa dostosowana do tematyki badań - podawana indywidualnie.
Kierunek studiów: Językoznawstwo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem