The Beginnings of Poland (10-11 Century) (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Plisiecki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 Przedstawienie etapów powstawania państwa polskiego
C 2 weryfikacja dotychczasowych hipotez w tym względzie
Wymagania wstępne
W 1 systematyczne uczestnictwo podczas wykładu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii i jej dyscyplin, ujętych w programie studiów w IH KUL
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary historii i jej dyscyplin
K_W07 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych właściwe dla historii
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historiiPotrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedze i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
Metody dydaktyczne
wykład uniwersytecki
Treści programowe przedmiotu
Problem chrztu Mieszka I
Formowanie się granic państwa polskiego
Relacje z sąsiadami - wojny i sojusze
Początki Kościoła katolickiego w Polsce
Źródła do dziejów Polski pierwszych Piastów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
patrz: egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu jest omawiana i podawana podczas wykładu.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę