Seminarium językoznawcze (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
ustalenie metodologii pracy dyplomowej.
Ustalenie i zgromadzenie podstawy materiałowej pracy.
Przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 posiada bazę teoretyczną i metodologiczną do realizacji całokształtu studiów językoznawczych na filologii polskiej
K_W04 ugruntował szczegółowe zasady poprawnego i sprawnego pisania i mówienia oraz wiedzę na temat funkcjonalności środków językowych
K_W07 orientuje się w zagadnieniach z zakresu naukowego i systemowego badania języka, szkół językoznawstwa oraz wypracowanych metod badawczych
K_W09 opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz zapoznał się z ich operacyjnością wobec tekstów literackich i użytkowych
K_W10 zapoznał się z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań; poznał kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych
K_W11 zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 ma umiejętność właściwej i świadomej poprawy tekstów własnych i cudzych
K_U04 potrafi tworzyć i wygłaszać oficjalne teksty mówione; potrafi zastosować etykietę językową w różnych sytuacjach komunikacyjnych
K_U05 rozwinął sprawność myślenia teoretycznego
K_U06 ma umiejętności analizy dyskursu naukowego i krytycznego
K_U07 potrafi przeprowadzić kwerendę oraz zebrać i opracować potrzebne materiały
K_U08 potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie
K_U15 swobodnie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem cyfrowych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 wyrobił sobie postawę sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne
K_K03 własną pracą inicjuje nowe obszary badawcze, potrafi organizować pracę innych, jest skłonny do prowadzenia dialogu
K_K04 rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa.
Metody dydaktyczne
Prezentacja, referat, praca indywidualna, praca w zespole, burza mózgów, mapa myśli
Treści programowe przedmiotu
1. Autorecenzja procesu twórczego i pracy licencjackiej
2. Najnowsze tendencje w badaniach lingwistycznych
3. Metody badań lingwistycznych
4. Narzędzia cyfrowe w pracy na źródłach
5. Stań badań nad wybranym zagadnieniem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena postępów prac nad ustaleniem tematu badawczego, staranności i kompletności stanu badań.
Prace pisemne i referaty ustne.

Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie materiału źródłowego i literatury przedmiotu i ich zaakceptowanie przez prowadzącego pracę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, t. 1-6, Katowice.
Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Katowice 2018.
Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 1-2, Poznań 2013.
Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Białystok 2013.
Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011.

Inne: literatura związana z wybranymi przez studentów tematami prac.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zal. podpisem