Projekt dyplomowy: Wydawnictwo (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest wykształcenie w praktyce wydawniczej umiejętności filologicznych.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zasad wydawania tekstów literackich oraz podstaw edytorstwa cyfrowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 - opanował główne pojęcia i kategorie poszczególnych dyskursów badawczych oraz wyjaśnia ich zastosowanie wobec tekstów literackich i użytkowych

K_W08 - zna i rozumie terminologię związaną z technologiami informacyjnymi na poziomie rozszerzonym

UMIEJĘTNOŚCI

K_U04 - umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_PLK01 - w sposób świadomy wykorzystuje wiedzę w zakresie odbioru, analizy i interpretacji literatury i tekstów kultury; popularyzuje kulturę
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem utrwalonym w przekazie, cyfrowa edycja tekstu, analiza.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia obejmują szkolenie, polegające na opracowaniu i przygotowaniu do druku wybranego tekstu literackiego. W trakcie zajęć doskonalone są metody edytorskiego opracowania tekstu: sporządzania transkrypcji (językowe przygotowanie tekstu), tworzenia objaśnień i komentarza edytorskiego. Prowadzone są również prace nad kompozycją i estetyką przygotowywanego dzieła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie edycji (w formie książkowej bądź cyfrowej) wybranego tekstu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.
M. Ziomecki, Vademecum redaktora, Poznań 2001.
R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
M. Ożóg, Książka elektroniczna, w: Liternet. Literatura i Internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002.
A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.
Ł. Grabal, Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Polskie normy:

1. PN-150 690-2: Informacja i dokumentacja. Przepisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.
2. PN-71/N-01160: Kompozycja wydawnicza czasopisma.
3. PN-78, N-01222 i PN-79, N-01222 [0.01-0.07]: Kompozycja wydawnicza książki.
4. PN-N-01152-13: Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
5. PN-89, N-01225: Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia.
6. PN-92, N-01227: Typologia dokumentów. Terminologia.
7. PN-72/P-55036: Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej.
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin