Media (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy magisterskiej, a także przygotowanie od strony teoretycznej oraz praktycznej do samodzielnej pracy badawczej.
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu metaloznawstwa, humanistyki cyfrowej, współczesnych mediów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 – wskazać oraz omówić pojęcia i problemy mediów i medioznawstwa, jak również istniejących rozwiązań - związanych z tematyką seminarium
Efekt 2 – scharakteryzować wybrane metody badań w ramach medioznawstwa - w zakresie problematyki seminarium; student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, wartościowania i problematyzowania materiału badawczego w sposób właściwy dla wybranej przez siebie metody
Efekt 3 – wymienić podstawowe współcześnie dyskutowane zagadnienia medioznawstwa i aktualny stan badań
UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 5 – samodzielnie odnaleźć, analizować i dobrać informacje (w języku polskim i angielskim) niezbędne do realizacji zadań seminaryjnych; w szczególności potrafi zanalizować wielowymiarowo teksty; integruje informacje proponując rozwiązania problemów
Efekt 6 – samodzielnie dobrać odpowiednie metody do realizowanych w ramach seminarium zadań; potrafi zanalizować dane (stosownie do problematyki seminarium)
Efekt 7 – zaprezentować wyniki swoich badań w postaci wypowiedzi ustnej (również w formie stanowiska w dyskusji), w komunikacji ze specjalistami i niespecjalistami, oraz – ostatecznie w postaci pracy spełniającej kryteria pracy magisterskiej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 9 – samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi, rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł;
Efekt 10 – samodzielnie poszerza swoją wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie przewidzianym przez tematykę seminarium
Efekt 11 –przestrzega prawa autorskiego oraz zasad związanych z własnością intelektualną
Metody dydaktyczne
Warsztat, dyskusja, prezentacja multimedialna, próbki analiz jakościowych i ilościowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Metodologia pracy naukowej;
2. Pisarstwo naukowe
2. Wybrane zagadnienia z zakresu mediów (w zależności od zainteresowań uczestników seminarium oraz tematyki ich prac)
3. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność podczas zajęć, sformułowanie tezy pracy, przygotowanie koncepcji pracy i planu badań, przygotowanie pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ustalana zgodnie z problematyką podejmowaną przez magistrantów w pracach dyplomowych
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem