Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamila Tomaka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ćwiczenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niderlandzkim, w szczególności na podstawie słownictwa i gramatyki nabytej podczas innych zajęć
C2 - Stosowanie nabytej wiedzy w praktyce w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych
C3 - Ćwiczenie poprawnej wymowy języka niderlandzkiego
C4 - Ćwiczenie słuchania różnorodnych wypowiedzi w języku niderlandzkim
Wymagania wstępne
1. Student posiada ogólną wiedzę na temat niderlandzkiego obszaru językowego
2. Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie
3. Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiedniego rejestru językowego dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1 WIEDZA: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii niderlandzkiej K_W01
EK 2 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim K_W02
EK 3 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) K_W16
EK 4 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów K_W17
EK5 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego K_W18
EK 6 UMIEJĘTNOŚCI: wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego K_U01
EK 7 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim K_U03
EK 8 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego K_U04
EK 9 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski K_U13
EK 10 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych K_U14
EK 11 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych K_U20
EK 12 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niderlandzkim z zastosowaniem technik audiowizualnych K_U21
EK 13 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego K_U22
EK 11 KOMPETENCJE: zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju K_K01
EK 12 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego K_K03
EK 13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04
EK 14 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań K_K06
EK 15 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej K_K09
Metody dydaktyczne
M1 Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, metoda komunikatywna
M2 Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna
M3 Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, wykorzystanie materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Zajęcia interaktywne w formie konwersacji, prezentacji, ćwiczeń aktywnych (mówienia, wymowy) oraz ćwiczeń biernych (słuchania)
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niderlandzkim w następujących sytuacjach komunikacyjnych:
ĆW1Podstawowe zwroty powitalne, pożegnalne
ĆW2 Prezentacja, identyfikacja osób, wyrażanie negacji, formuły grzecznościowe
ĆW3 Miejsca i zawody, kraje i narodowości
ĆW4 Wyrażanie ilości, posiadania, opis osób, przedmiotów, opisywanie postaci
ĆW5 Opowiadanie o zajęciach, zainteresowaniach, wyrażenia czasowe, wyrażanie przyczyny
ĆW6 Określenie położenia obiektów, opisywanie mieszkania, wyrażanie negacji
ĆW7 Wyrażanie życzenia, dziękowanie, wyrażanie woli
ĆW8 Prośba o udzielenie informacji
ĆW9 Podawanie daty, godziny
ĆW10 Umawianie się, proponowanie, wyrażanie opinii, żalu, zdziwienia
ĆW11 Rozmawianie o pogodzie
ĆW12 Wyrażanie konieczności, potrzeby, pytanie o cenę, pytanie o pozwolenie, pytanie o opinię, prośba o radę, wyrażanie niepewności
ĆW13 Porównywanie, opis miast, miejscowości, wyrażanie preferencji
ĆW14 Wydawanie poleceń, wyrażanie warunku, udzielanie rad
ĆW15 Mówienie o przeszłości i o planach na przyszłość
ĆW16 Wyrażanie ilości, posiadania, opis osób, przedmiotów, opisywanie postaci
ĆW17 Opowiadanie o zajęciach, zainteresowaniach, wyrażenia czasowe, wyrażanie przyczyny
ĆW18 Określenie położenia obiektów, opisywanie mieszkania, wyrażanie negacji
ĆW19 Wyrażanie życzenia, dziękowanie, wyrażanie woli
ĆW20 Prośba o udzielenie informacji;
ĆW21 Pytanie o samopoczucie, stan zdrowia, mówienie o dolegliwościach
ĆW22 Wyrażenia możliwości, nakazu i zakazu
ĆW23 Umawianie się, proponowanie, wyrażanie opinii, żalu, zdziwieni
ĆW24 Wyrażanie konieczności, potrzeby, pytanie o cenę, pytanie o pozwolenie, pytanie o opinię, prośba o radę, wyrażanie niepewności
ĆW25 Porównywanie, opis miast, miejscowości, wyrażanie preferencji
ĆW26 Wydawanie poleceń, wyrażanie warunku, udzielanie rad
ĆW27 Mówienie o przeszłości i o planach na przyszłość
ĆW28 Wyrażenia czynności zwyczajowych, przyzwyczajeń w przeszłości
ĆW29 Wyrażanie prośby, składanie propozycji oferowanie pomocy
ĆW30 Wyrażenia warunku, wydawanie poleceń

Ćwiczenie rozumienia ze słuchania w wyżej wymienionych sytuacjach
Ćwiczenie wymowy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć ,aktywność, praca w grupach)
F2 Śródsemestralne prezentacje multimedialne, projekty lub inne zintegrowane zadanie umożliwiające aktywne przedstawienie zdobytych umiejętności
F3 Obecność na zajęciach
P 1 Egzamin ustny
Ocena dostateczna: student jest w stanie się komunikować w sytuacjach i wypowiadać się na tematy odpowiednio do poziomu B1 w sposób prosty. Popełnia jeszcze poważne błędy gramatyczne i nie zawsze stosuje odpowiednie słownictwo. Wypowiedź jest zrozumiała dla słuchacza, ale rozumienie wymaga pewnego wysiłku z jego strony. Student rozumie proste wypowiedzi i pytania, jednak w niektórych sytuacjach trzeba je powtórzyć i nawet parafrazować.
Ocena dobra: student jest w stanie komunikować się w sytuacjach i wypowiadać się na tematy odpowiednio do poziomu B1 w sposób zrozumiały i logiczny. Popełnia mniejsze błędy gramatyczne i nie zawsze stosuje odpowiednie słownictwo. Wypowiedź jest zrozumiała dla słuchacza, bez większego wysiłku z jego strony. Student rozumie proste wypowiedzi i pytania, jednak w niektórych sytuacjach trzeba je powtórzyć.
Ocena bardzo dobra: student jest w stanie komunikować się w sytuacjach i wypowiadać się na tematy odpowiednio do poziomu B1 w sposób płynny, bez rażących błędów gramatycznych, stosując słownictwo i wyrazy oraz konstrukcje gramatyczne odpowiednio do poziomu B1. Wypowiedź jest całkowicie zrozumiała dla słuchacza, bez wysiłku z jego strony. Student rozumie proste wypowiedzi i pytania, nie trzeba ich powtarzać.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Vanzelfsprekend. R.Devos, H. Fraeters. Acco
2. Help! 1. Kunt u mij helpen. E. Ham, W. Tersteeg, L. Zijlmans. NCB
3. Leren Spreken. Margreet Verboog.
4. Taal Vitaal. Hubertus Wynands. Intertaal.
5. Taalriedels. Jes Leysen en Ann De Schrijver. Acco.
6. Contact. Intertaal.
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę