Język angielski w turystyce (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Plisiecki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie zabytków Lublina. Umiejętność oprowadzania po zabytkach w języku angielskim.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość najważniejszych zabytków Lublina.
Sposoby docierania do wiedzy o zabytkach mniej znanych.
Poznanie nowego słownictwa angielskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność prowadzenia poszczególnych etapów wycieczek po Lublinie w języku angielskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nawiązywanie relacji z innymi. Wspólne pokonywanie problemów i trudności językowych i społecznych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny.
Praca w grupach.
Zajęcia praktyczne (na terenie miasta).
Treści programowe przedmiotu
Praktyka przewodnicka w języku angielskim.
Zabytki: kościoły Lublina, Zamek lubelski, wzgórze Czwartek, klasztory lubelskie,
cmentarze lubelskie, \"trakt królewski\"- Krakowskie Przedmieście, ul. Chopina, Ogród saski.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Samodzielne przygotowanie opisu i prezentacji wybranych zabytków.
Prezentacja (oprowadzanie) wybranych zabytków w języku angielskim. (niedostatecznie, dostatecznie, dobrze, bardzo dobrze).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura dostosowana do zabytków jest podawana podczas zajęć.
Kierunek studiów: Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę